موضوعات = دستوری - بلاغی
بررسی آشنایی‌زدایی در ساخت و کاربرد واژگان در اشعار خاقانی

دوره 13، شماره 24، اسفند 1402

10.22091/jls.2024.10458.1587

مجید سپهوند؛ علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ طاهره صادقی تحصیلی


ضمایرِ خاصِ تشبیهی، نادرترین شاخصه سبک شخصی بیدل

دوره 13، شماره 23، آبان 1402، صفحه 1-20

10.22091/jls.2023.9456.1504

عبدالله ولی پور؛ رقیه همتی


ساخت مبتدایی در منطق الطیر

دوره 13، شماره 23، آبان 1402، صفحه 183-203

10.22091/jls.2024.9948.1552

خدیجه بهرامی رهنما


دلایل نقشی خروج جمله‌واره موصولی و ارتباط آن با عوامل سبکی در متون روایی

دوره 12، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 205-221

10.22091/jls.2023.9179.1481

الهام میزبان؛ علی علیزاده؛ اعظم استاجی