مدیر مسئول


یحیی کاردگر استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

سردبیر


علیرضا نبی لو استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی تمیزال پروفسور گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه

زبان و ادبیات فارسی

 • temizel46yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمد ابوالکلام سرکار پروفسور گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا، بنگلادش

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


خدابخش اسداللهی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • asadollahiuma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کاظم دزفولیان راد استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

زبان و ادبیات فارسی

 • k.dezfoulian12gmail.com

اعضای هیات تحریریه


احمد رضایی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • arezaei25gmail.com

اعضای هیات تحریریه


حبیب الله عباسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • habibabbasi45yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد فولادی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • dr.mfoladigmail.com

اعضای هیات تحریریه


یحیی کاردگر استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


محمود مهرآوران دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • mehravaran72mgmail.com

اعضای هیات تحریریه


علیرضا نبی لو استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

اعضای هیات تحریریه


محمد رضا نجاریان استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • reza_najjarianyazd.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


اسدالله واحد استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • avahedtabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد رضا یوسفی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

 • myousefi46yahoo.com

مدیر داخلی


علی سلیمانی مدرس و دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

ویراستار ادبی


علی سلیمانی مدرس و دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، ایران

زبان و ادبیات فارسی

ویراستار انگلیسی


امیر حسین صادقی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه قم

زبان و ادبیات انگلیسی

 • asadeghi51gmail.com

صفحه آرا


محمدباقر مهرآبادی آزاد

مهندسی نرم افزار

 • safir933gmail.com