فرایند پذیرش مقالات

 • دریافت مقاله از طریق سامانه مجله پژوهش‌های دستوری و بلاغی.
 • مشابهت‌یابی از طریق سامانه سمیم نور. 
 • در صورت عدم مشابهت، مقاله از حیث مطابقت با ضوابط بررسی می‌شود و در صورتی که فاقد ضوابط اولیه باشد (مشخصات نویسندگان کامل وارد نشده باشد، تعهد نامه و فرم عدم تعارض منافع ضمیمه نشده باشد)، مقاله برای تکمیل به نویسنده عودت داده می‌شود.
 • پس از تکمیل اطلاعات مقاله توسط نویسنده، سردبیر به ارزیابی اولیه مقاله می‌پردازد.
 • در صورت عدم تأیید، اعلام به نویسنده مسئول.
 • در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر، ارسال مقاله به داوران.
 • نشست هفتگی با سردبیر مجله جهت رفع برخی از ابهامات در مقالات.
 • ارسال پیشنهادات اصلاحی داوران، بعد از ارزیابی به نویسنده یا نویسندگان مسئول.
 • ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات.
 • مشابهت‌یابی مجدد از طریق سامانه سمیم نور.
 • مطرح کردن مقاله در جلسه هیأت تحریریه پس از تأیید نهایی مقاله توسط داوران.
 • تصمیم‌گیری نهایی درباره پذیرش یا عدم پذیرش مقاله در جلسه هیأت تحریریه.
 • ارسال نامه پذیرش مقاله به نویسندگان مقاله‌هایی که در جلسه هیأت تحریریه تأیید نهایی شده‌اند.
 • ارسال مقاله‌های تأیید شده هر شماره به بخش ویراستاری.
 • ارسال مقاله‌های ویراستاری شده به صفحه آرا از طریق سامانه.
 • ارسال مقاله‌های صفحه‌آرایی شده به نویسندگان جهت بازبینی و تأیید نهایی.
 • چاپ مقاله در سامانه مجله.