توافق نامه همکاری بین نشریه علوم ادبی و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

توافق نامه همکاری بین نشریه علوم ادبی و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

این مجله حاصل فعالیت مشترک دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی است.