دوره و شماره: دوره 12، شماره 21، مهر 1401 
بررسی توصیفی– تحلیلی نوآوری‌های وزنی فروغ فرخ‌زاد در تولدی دیگر

صفحه 115-143

10.22091/jls.2022.8558.1430

عبدالرضا زند؛ محسن ذوالفقاری فرد؛ حسن حیدری؛ حجت اله امیدعلی