نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 عضو هیأت علمی دانشگاه قم

10.22091/jls.2022.7986.1378

چکیده

چکیده
پژوهشگران «غزل3» از دفتر «آخر شاهنامه» سرودۀ مهدی اخوان ثالث را یکی از بهترین تغزلات معاصر دانسته‌اند. دلایل این برتری چیست و چرا این غزل در شعر معاصر چنین جایگاهی یافته است؟ یافته‌های این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیلی و توصیفی نشان می‌دهد که این غزل در چهار حوزۀ زبانی، موسیقایی، بلاغی و محتوایی، مرزهای شعر را درنوردیده و به ساحت جدیدی از وحدت هنری دست یافته است. از نظر زبانی، پیوند با عناصر زبانی گذشته در سطح واژگان و نحو، سبب هنجارگریزی زمانی یا آرکائیسم شده و فضاسازی چندسویۀ زبانی را پدید آورده که امری تقلیدناپذیر است. وزن عروضی جدید این اثر، با مضمون عاشقانه و تراژیک آن هماهنگ بوده و در کنار صنعت واج آرایی و تکرار، غزل3 را از موسیقی درونی و بیرونی سرشار کرده است. از نظر بلاغی، کوشش اخوان در بهره‌مندی از شکل ابتکاری آرایه‌های بیانی و بدیعی و اجتناب از کلیشه‌های رایج و مبتذل، تصاویر بلاغی را در جهت محتوای غنایی غزل به پیش برده است. به لحاظ درونمایه، بازنمود نوستالژی حضور معشوق در بهترین لحظه‌های زندگی شاعر، توصیف عظمت وجود او در کوچه‌های عاشقی و تحمل اندوه هجران او، فضای شعر را از صمیمیت و لطافت یک عشق واقعی و تجربه شده آکنده ساخته و زاویه دیدی متفاوت از معشوق و عشق پاک ارائه می‌کند. این مجموعه عوامل، «غزل3» را به الگوی موفقی برای عاشقانه‌های نو نیمایی و شعر غنایی معاصر تبدیل کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Linguistic, Rhetorical and Content Elements of Ghazal 3 by Mehdi Akhavan Sales

نویسندگان [English]

  • soodeh abbasisardari 1
  • yahya kardgar 2

1 qom university

2 qom university

چکیده [English]

Abstract
"Sonnet 3" from the office of "Akhare Shahnameh" by Mehdi Akhavan Sales have considered as one of the best contemporary lyric poems by researchers. What is the reasons for this superiority of this sonnet? And why has this sonnet found such a place in contemporary poetry? Findings of this research by using analytical and descriptive methods, shows that this sonnet in four areas including language, music, rhetoric and content has crossed the boundaries of poetry and has achieved a new area of harmony and artistic unity. Linguistically, the connection with the past linguistic elements at the levels of vocabulary and syntax, has caused temporal abnormality or archaism and has created a multidimensional linguistic atmosphere that is unimaginable. The new prosodic weight of this work is in harmony with its romantic and tragic theme, and along with the phonology and repetition industry, it has filled "sonnet3" with internal and external music. Rhetorically, the author's attempt to take advantage of the innovative form of rhetorical and novel arrays and to avoid common and vulgar stereotypes, has promoted rhetorical images in the direction of the lyrical content of this sonnet. Conceptually, the representation of nostalgia for the presence of the beloved in the best moments of the poet's life, describing the greatness of his existence in the alleys of love and enduring the sorrow of his distance, fills the poetic space with the intimacy and tenderness of a real and experienced love. The combination of the mentioned factors has turned "sonnet 3" into a successful model for modern Nimai romances and contemporary lyrical poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Poetry
  • Language
  • rhetoric
  • Akhavan sales
  • End of Shahnameh
  • Sonnet 3
CAPTCHA Image