نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

10.22091/jls.2022.7717.1351

چکیده

رساله الطیور، اثر نجم الدین رازی) 573-654ه.ق ( دارای نثری خیالی وتمثیلی است و از جمله نثرهای اراسته و فنی اواخر قرن ششم هجری به حساب می‌آید. نویسندۀ این اثر بنا به دلایل اجتماعی روزگار سخت خود سعی دارد با استفاده از محتوای تمثیلی و رمزی داستان و سیر در دنیای معقولات،از شگردهای ادبی مانند تشبیه استفاده کند تا وقایع را محسوس و عینی جلوه بدهد و آنها را از بهترین زاویۀ هنری گزارش کند. تشبیهات به کار رفته در این رسالۀ کوتاه علاوه بر زیباتر کردن اثر، لذت دریافت متن را برای مخاطب دوچندان می‌کند. او با کمال مهارت، این نوع بدیعی را در سراسر داستانش گسترده است.غالب تشبیهات در این اثر، از نوع تشبیه بلیغ، تفضیلی، تلمیحی و توصیفی است. نویسنده از بهترین انواع تشبیه جهت استطراف تشبیه سود برده است. ابتکار نجم الدین در کمک گرفتن از این نوع هنری در بیان اندیشۀ او تازگی خاصی بخشیده است. او از شگردهایی چون: استفاده از آیات قرآنی، تلمیح به داستان پیامبران، ملموس کردن معقولات از طریق اصطلاحات نجومی، رزمی، اشرافی، مکان-های جغرافیایی و منسوباتی اعم از انسان و حیوان استفاده کرده است. همچنین زینت دادن این نوع بیانی با صنایع دیگری چون، مراعات النظیر، تضاد، اغراق، تلمیح، استخدام، کنایه و استعاره در تصویرآفرینی و گسترش حوزه زبان اثر جلوه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rhetorical imagery techniques in Resaleh- Al-toyour

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Najjarian 1
  • Hakimeh Izadi 2

2 PHD student of Persian language and literature of Yazd university

چکیده [English]

Rhetorical imagery techniques in Resalat- Al-toyour
Abstract

Resalat–Al-Toyour, written by Najm–Al–dyn Raazi (573-654) has a mystical allegorical prose which is among the prose and metaphor texts in seventh century. The author of this work need techniques which pretended the events reasonable and tangible, and reported it from the best artistic angle due to allegorical and symbolic content of the story and revolved in reasonable worlds, so used imageries to convince the audience and doubled the audience pleasure moreover beautify the work. He expanded this kind of innovation across his story, skillfully, and entered the pretty imageries into the words.Most of his imageries were strenuous, detailed, allusive and descriptive. He benefited from best types of imageries and with think flight to the noumenon realm and help of religious information, could entered the addressee into his supernatural and fantasy world. He used techniques such as Quranic verses, allusions to prophet’s stories, make reasonable objectives through astronomical terms, epic, aristocratic, geographical places and it’s belongings, like human and animal. Also, embellish this type of expression with other arts like symmetry, conflict, exaggeration, allusions, mental imagery and metaphor, had effects on imagination and language development.
Keyword: Resalat–Al–Toyour, Najm–Al- Dyn Raazi,.Najm Daye. Rhetorical techniques, Imagery

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resaleh–Al–Toyour
  • Najm–Al- Dyn Raazi
  • Rhetorical techniques
  • imagery
CAPTCHA Image