نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

10.22091/jls.2022.8433.1419

چکیده

زبان‌شناسی شناختی از جمله علومی است از دیدگاهی جدید و متفاوت با رویکرد بلاغت سنتی به بررسی استعاره می-پردازد. در دیدگاه شناختی، استعاره‌ها ابزارهایی برای فهم هستند که کاربرد آنها در ارتباط مستقیم با نوع تفکر انسان و ایدوئولوژی حاکم بر آن قرار می‌گیرد. روابط معنایی موجود در واژه‌ها در استعاره‌های مفهومی روند درک امور غیر محسوس را آسان‌تر می‌سازد. دو حوزۀ مبدا و مقصد که استعاره‌های مفهومی بر آن بنا شده‌اند در ادبیات جایگاه قابل توجهی دارند. نوع انتخاب حوزه‌های مبدا و معانی ضمنی حاصل از آنها بیانگر واقعیات ذهنی، گفتمان‌های غالب و نظام ذهنی گوینده است. در این پژوهش استعاره‌های مفهومی موجود در اشعار شاعران عاشورایی با تکیه بر حوزۀ مفهومی عاشورا، امام حسین (ع) و حوزه‌های معنایی مرتبط با این مفاهیم بررسی می‌شوند تا با استخراج و تحلیل نگاشت‌های صورت‌گرفته حوزه‌های مبدا پرکاربرد، ایدئولوژی و گفتمان غالب در اشعار، جهانبینی شاعران و ساخت‌های فرهنگی در ارتباط با این حوزۀ انتخاب‌شده بازنمایی شود. از جمله نتایج حاصل از پژوهش این است که حوزه‌های مبدا گوناگونی چون «دین»، «خوراکی»، «موجودات جاندار»، «جواهرات و اشیاء ارزشمند» و غیره به صورت نشان‌دار و همراه با بار معنایی مثبت برای توصیف حوزۀ مفهومی امام حسین (ع) و دیگر مفاهیم مرتبط استفاده شده است. معانی ضمنی برآمده از حوزه‌های مبدا انتخاب‌شده بیانگر معانی‌ای چون «ارزشمندی»، «قداست»، «مقاومت»، «برحق‌بودن»، «حیات‌بخشی» و غیره است. همچنین حوزه‌های معنایی متفاومتی چون «پاییز»، «دیو»، «ابلیس» و غیره با بارمعنایی منفی برای دشمنان امام حسین (ع) انتخاب شده است. در نهایت تقویت گفتمان حق و تقابل آن با ظلم و ناحق در اشعار قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the types of Metaphors in Ashoora poetry based on Cognitive linguistics

نویسنده [English]

  • somaye aghababaei

Allmeh tabataba'i

چکیده [English]

Cognitive linguistics is one of the sciences that examines metaphor from a new and different perspective from the approach of traditional rhetoric. In the cognitive perspective, metaphors are tools for understanding, whose use is directly related to the type of human thinking and the ideology that governs it. The semantic relationships in the words in conceptual metaphors make the process of understanding intangible things easier. The two fields of origin and destination on which conceptual metaphors are based have a significant place in literature. The type of selection of the source areas and the implied meanings resulting from them express mental realities, dominant discourses and the speaker's mental system. In this research, the conceptual metaphors in the poems of Ashura poets are analyzed based on the conceptual domain of Ashura, Imam Hossein and the semantic domains related to these concepts, in order to extract and analyze the mappings of the domain. The widely used sources, ideology and dominant discourse in poems, worldview of poets and cultural constructions in relation to this chosen field should be represented. Among the results of the research is that various fields of origin such as "religion", "food", "jewelry and valuable objects" etc. are marked and with a positive meaning to describe the field. The concept of Imam Hussein and other related concepts have been used. Implicit meanings arising from the selected source areas express meanings such as "valuability", "sanctity", "resistance", "righteousness", "vitality" and so on. Also, different semantic areas such as "Autumn", "Demon", "Iblis" etc. have been chosen with negative meaning for the enemies of Imam Hussain. Finally, the strengthening of the discourse of right and its confrontation with oppression and injustice can be seen in the poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual Metaphor
  • Ashurai poems
  • Imam Hossein
  • Religion
  • implicit meanings
  • conceptual domain
CAPTCHA Image