نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

10.22091/jls.2022.8661.1440

چکیده

مقالۀ حاضر نقش رتوریکی صناعات ادبی در قصاید ناصرخسرو را بررسی‌می‌کند. از میان عوامل مؤثر بر فرایند ارتباط، تأکید بر پیام موجب ایجاد نقش شعری و ادبی زبان می‌شود؛ ازاین‌رو گاهی برخی از شاعران برای انتقال پیام و اندیشۀ خود از زبان شعر استفاده‌ می‌کنند؛ چنانکه ناصرخسرو با تبیین حقایق عقلی و اعتقادات مذهبی خود در قصاید خطابه‌مانند خویش درپی انتقال پیام و اقناع مخاطب است. نگارنده با رویکردی توصیفی- تحلیلی مبتنی بر قصاید ناصرخسرو می‌کوشد با پاسخ‌دادن به این پرسش بنیادی که اگر طبق نظر صاحبنظران، ناصرخسرو برای ایجاد ارتباط با مخاطب و اقناع و انتقال اندیشه‌های خویش، زبان شعر را به‌کارگرفته؛ کاربرد فراوان بعضی از صناعات ادبی در اقناع مخاطب ناصرخسرو چه نقشی دارند و شاعر برای رسیدن به این هدف از چه آرایه-هایی استفاده کرده است؟ استدلال‌کند ناصرخسرو با به‌کارگیری انواع آرایه‌های ادبی، به‌ویژه اقسام تکرار، تلمیح به آیات و روایات، اقتباس، تضاد، تشبیه‌های متعدد محسوس به محسوس و استعاره‌های زودیابِ مبتنی‌بر تشبیه‌های بلیغ مصراع‌ یا بیت قبل از خود به اقناع مخاطب و تقویت و تکمیل پیام‌رسانی خویش می‌اندیشد نه آرایش و زیبایی اشعارش، حتی می‌توان گفت اهمیت پیام و اقناع مخاطب، خود مایۀ دشواری زبان، جابه‌جایی‌های نحوی، سنگینی وزن و کاربرد آرایه‌های ادبی در شعر ناصرخسرو شده‌ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rhetorical analysis of Figurative Images in Nasir-i-Khusraw’s Odes

نویسنده [English]

  • fatemesadat taheri

Assistant Professor of Kashan University

چکیده [English]

for the first time. The term at first took the meaning of rhetoric due to the importance of figurative Images, and was used with the concept of human communication from the 20th century. Afterwards, rhetorical criticism emerged, which it evaluates all the actions of human communication in different texts and genres, and uses various methods of persuasion in texts. This article discusses the persuasive function of literary figures in Nasir-i-Khusraw’s odes. Among the factors influencing the communication process, the emphasis on the message creates poetic and literary role of the language; therefore, some poets such as Nasir-i-Khusraw use poetry to convey their message and thought. Nasir-i-Khusraw poem is an attempt to persuade his audience by explaining his rational facts and his religious beliefs. The present article tries with a descriptive-analytical approach, to answer this fundamental question, that although, according to the scholars, Nasir-i-Khusraw used the language of poetry to communicate with the audience and convey his thoughts; therefore, what is his purpose of abundant use a variety of literary figures in his odes? Writer seeks to prove that Nasir-i-Khusraw is using various literary figures, especially verbal figures, such as palilogy and phonemes, allusion to Quran and Hadith, and adaptation of them in order to affidavit, apprehensible similes and understandable metaphors, that are made up of their own un-absolute similes with a lot of frequency, looks for to persuade his audience and to reinforce and complete its message but does not seek to adorn his poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rhetoric
  • persuasion
  • Nasir-i Khusraw
  • Odes
  • Figurative Images
CAPTCHA Image