نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استاد زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه قم

10.22091/jls.2022.6129.1270

چکیده

سوسن، از موضوعات و عناصری است که در شعر اغلب شاعران به کار رفته و با توجه به اوصاف و ویژگیهایش، امکان تصویر سازی بسیاری ایجاد کرده است،هدف این پژوهش،بررسی و تحلیل تصویر سازی شاعران از سوسن است، هدف دیگر، ترسیم نوع نگرش شاعران به این موضوع در طول تاریخ ادب فارسی است، از سوی دیگر میزان ابتکارها و تقلیدها در این تصویر سازی و نیز تنوع تصاویر شعری گل سوسن مشخص می گردد. با بهره گیری از روش کتابخانه ای،53شاعر انتخاب شده و از طریق تحلیل و طبقه بندی به بررسی تصاویر شعری گل سوسن در آثار این شاعران پرداخته شده و طبق معیار تقّدم و تأخّر تاریخی،تصاویر تقلیدی و ابتکاری مشخص گردیده و با استفاده از جدول و نمودار،یافته ها عینی و ملموستر نشان داده شد.برخی از یافته های این پژوهش بدین قرار است:در شعر این شاعران،بیش از753تصویر متنوّع و 396تصویر منحصر بفرد از گل سوسن دیده می شود،رابطه سوسن با گل، لاله، سرو، آزادی، چهره و عارض، نرگس، زبان، بو، ده زبانی، خاموشی، آزادگی، سنبل، یاسمن، بنفشه، نسرین، تازگی، بندگی و سیر و... در شعر آنان به ترتیب، بیشترین بسامد را دارد.مولوی، امیرمعزی، حسن غزنوی، قطران، فرخی و جامی بیشترین تصاویر ابتکاری را از سوسن پدید آورده اند.همچنین رابطه سوسن با اوصاف و اعمال انسانی(50درصد) و عناصر طبیعت(5/15درصد) پر بسامدتر از سایر موضوعات است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Liberally Gladiole with ten language An Investigation of the Image of Gladiole in Persian poetry

نویسنده [English]

  • Alireza Nabilou

Professor of Persian Language and Literature, University of Qom

چکیده [English]

Persian poets have made use of gladiole in their poetry and paid attention to particulars and descriptions of gladiole. The purpose of this study is to investigate numerous and various images of gladiole. The evolution of this image in different periods at the vertical axis of Persian literary history is studied as well. All images for gladiole are classified and studied in 53 poets and, according to the factor of initiator and imitator poet, original and imitative images are presented. Tables and charts are used to show the frequency and images of gladiole. The results of the study indicate that more than 753 various images and 396 original images appear in these works, and that images referring to relation between gladiole and flower, gladiole and cedar, gladiole and liberally, gladiole and face, gladiole and narcissus, gladiole and language, gladiole and smell, gladiole and ten languages, gladiole and silence and etc are respectively more frequent. Mavlana Rumi, Amir moezi,Hassan Qaznavi, Qatran, Farokhi, and Jami peresent the more original images of gladiole.
The results of the study indicate that more than 753 various images and 396 original images appear in these works, and that images referring to relation between gladiole and flower, gladiole and cedar, gladiole and liberally, gladiole and face, gladiole and narcissus, gladiole and language, gladiole and smell, gladiole and ten languages, gladiole and silence and etc are respectively more frequent. Mavlana Rumi, Amir moezi,Hassan Qaznavi, Qatran, Farokhi, and Jami peresent the more original images of gladiole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gladiole
  • Images
  • Original images
  • Imitative images
  • Persian Poetry
  • Persian poets
CAPTCHA Image