دوره و شماره: دوره 13، شماره 24، اسفند 1402 
تحلیل تشبیه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی

صفحه 128-148

10.22091/jls.2024.10607.1596

فاطمه اشرف گنجویی؛ زهره احمدی پور اناری؛ زهرا ایرانمنش


بررسی آشنایی‌زدایی در ساخت و کاربرد واژگان در اشعار خاقانی

صفحه 165-179

10.22091/jls.2024.10458.1587

مجید سپهوند؛ علی حیدری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان؛ طاهره صادقی تحصیلی