دوره و شماره: دوره 13، شماره 23، آبان 1402 
افعال معین تصویرساز آغازی در زبان فارسی

صفحه 44-63

10.22091/jls.2023.9615.1517

فاطمه خاله اقلی تبریزی؛ جهاندوست سبزعلیپور؛ بهرام خشنودی