تبیین مولفه های بلاغت ارسطویی در نامه‌های خانوادگی مولانا

نوع مقاله : بلاغی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

10.22091/jls.2023.9512.1507

چکیده

مولانا جلال‏الدّین محمّد بلخی شاعر و عارف شهیر قرن هفتم که بیشترین شهرتش به واسطۀ شعرسرایی عارفانه است؛ آثار منثوری نیز دارد که کمتر مورد توجّه پژوهشگران قرار گرفته‏ است. از جمله آثار منثور وی «مکتوبات» است که در زمان‏های مختلف و با مقاصد خاصّی نگارش یافته‏اند. از سوی دیگر، مولانا به گواهی آثار وی -همچون مجالس سبعه- افزون بر آن که شاعری شهیر بوده، خطیبی برجسته نیز بوده است. فرضیّۀ جستار پیشِ‌رو آن است که مکتوبات مولانا که ارتباط مستقیمی با مخاطبان نامه‌ها دارد؛ متأثّر از شخصیّت مولانا –به عنوان یک خطیب- نشانه‌هایی از عناصر بلاغت را در خود دارد. از این رو، با رویکرد نقد رتوریکی، نامه‌های خانوادگی مولانا -به عنوان نمونه‌ای از نامه‌های خطابه‌گونۀ وی - بر مبنای مؤلفه‌های بلاغت ارسطویی به روش توصیفی ‌تحلیلی بررسی می‌شوند تا به این پرسش‌ها‌ پاسخ داده شوند که نامه‌های خانوادگی مولانا بر اساس مؤلفه‌های بلاغت ارسطویی دارای چه ویژگی‌هایی هستند و بر این اساس مولانا از کدام مؤلفه‌ها بهرۀ بیشتری داشته و چرا؟ دستاوردهای این پژوهش افزون بر تأیید فرضیّه و مواردی تازه دربارۀ نحوۀ ارتباط گرفتن مولانا با هریک از افراد خانواده؛ گویای آن است که هر سه مؤلّفۀ نظریّۀ بلاغت ارسطویی در نامه‌های خانوادگی مولانا به کار رفته که بیشترین سهم آن با در نظر داشتن تناسب موضوع و به اقتضای کلام در راستای تأثیربخشی و اقناع مخاطب به مؤلّفۀ پاتوس اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the components of Aristotelian rhetoric in Rumi's family letters

نویسنده [English]

  • Tahereh Ishany
Associate Professor of Persian Language and Literature, Institute for Human Sciences and Cultural Studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mawlana Jalaluddin Mohammad Balkhi, a famous poet and mystic of the 7th century, who is most famous for his mystical poetry; He also has prose works that have received little attention from researchers. Among his prose works are "Letters" which were written in different times and with specific purposes. On the other hand, as evidenced by his works - such as Majlis Sab'a - besides being a famous poet, Mawlavi was also an outstanding orator. The hypothesis of the upcoming essay is that Mawlavi's letters, which have a direct relationship with the audience of the letters; Influenced by Mawlavi's character - as an orator - it contains signs of rhetorical elements. Therefore, with the approach of rhetorical criticism, Mawlavi's family letters - as an example of his rhetorical letters - are analyzed based on the components of Aristotelian rhetoric in a descriptive, analytical, and statistical method. Questions of this research are: based on the components of Aristotelian rhetoric , What are characteristics of Mowlavi's family letters and according to this, which components did Mowlavi- Mawlavi- use more and why? The achievements of this research, in addition to confirming the hypothesis and new things about how Mawlana communicates with each family member; It is telling that all three components of the Aristotelian rhetoric theory are used in Mawlavi's family letters, the most part of which is dedicated to the pathos component, keeping in mind the appropriateness of the subject and the necessity of the words in order to impress and persuade the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mawlavi
  • family letters
  • rhetorical criticism
  • Aristotelian rhetoric
  • persuasion
CAPTCHA Image