دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، اسفند 1400 
سازۀ آوایی زبان در اشعار سید حسن حسینی

صفحه 93-122

10.22091/jls.2022.7184.1334

معصومه صادقی؛ شهین اوجاق علیزاده؛ زهرا قنبرعلی باغنی