بررسی شعر منتخب نوجوان دهۀ نود بر اساس تصاویر سه‌‌گانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی،‌ دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی،‌ دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.22091/jls.2022.7249.1337

چکیده

یکی از ویژگی‌‌ها و عنصر‌‌های مهم شعر نوجوان، مسأله ایماژ و تصویرسازی‌‌های شعری است. گیرایی و جذابیت تصاویر و موفقیت شاعر در ارائه تصاویر شعری، چیزی است که به میزان کاربرد عوامل تصویرساز در هر سرودهای برمی‌‌گردد. هدف این جستار بررسی ایماژهای سه‌گانه (توصیفی، تخیلی- واقعی و تخیلی- کنشی) در شعر منتخب نوجوان دهة 90 است. بسامد هر کدام از ایماژها در شعر 20 شاعر نوجوان (10 شاعر مرد و 10 شاعر زن) استخراج و تحلیل شده است. آثار مورد بررسی، در قالب مجموعه شعر نوجوان امروز و از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند. روش تحقیق به صورت تحلیل محتوا و شیوۀ گردآوری اطلاعات به شکل اسناد کتابخانه‌‌ای است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ایماژهای توصیفی بیشترین بسامد و کاربرد را در اشعار مورد نظر داشته‌‌ است. دلیل استفاده زیاد از ایماژهای توصیفی، تمایل شاعران به طبیعت و استفاده از عناصر طبیعی برای تصویرسازی‌‌های ملموس و عینی است. ایماژهای تخیلی- کنشی که نقش مهمی در تحرک و پویایی تصاویر شعری دارند، بسامد کمتری داشته‌‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Selected Adolescent’s Poems in the Nineties Based on Tripartite Imagery

نویسندگان [English]

 • effat tavakoli 1
 • sajjad najafi behzadi 2
 • masood froozande 3
1 MA Candidate of Persian language and literature, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
3 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Imagery is an important feature of adolescent’s poetry. Attractive imagery and the success of the poet in presenting the poetic images is dependent on the extent of the use of image-making illustrative elements in each poem. The purpose of this article is to examine the three types of image (descriptive, imaginative-realist and imaginative-dynamic) in selected adolescent’s poetry of the 90s. The frequency of each image has been extracted and analyzed in the poems of 20 poets of adolescent’s poetry (10 male poets and 10 female poets). The studied works are in the form of a collection of adolescent’s poetry today and are published by the Children and Adolescents Development Center. The research method is content-analysis and the data collection method is in the form of library documents. The results showed that descriptive images had the highest frequency and application. The reason for the great use of descriptive images is the poets' desire for nature and the use of natural elements for illustration. Imaginative-dynamic images, which play an important role in the animation and dynamics of poetic images, had a lower frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imagery
 • descriptive
 • imaginative-realist
 • imaginative-dynamic
 • adolescent’s poetry
 1. ابراهیمی شاهد، جعفر. (1394). پرنده خواهر من است. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
 2. اسکویی، نرگس و لیلا خانی‌پور. (1398). «تخیل و تصویر در شعر کودک؛ بررسی موردی محمود کیانوش». هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیّات کودک و نوجوان. تهران.
 3. اکرمی، جمال‌الدین. (1394). شاعری در باغ وحش. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
 4. حسن‌‌زاده، فرهاد. (1394). وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
 5. حمزه‌‌ای، رودابه. (1394). هم نوازی نسیم و برگ. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
 6. دلبری، حسن و فریبا مهری. (1394). «سطوح بلاغی خیال در تصاویر شعر معاصر». فنون ادبی. دورۀ 7. شمارۀ 1. صص: 86-73.
 7. رحماندوست، مصطفی. (1396). کاش حرفی بزنی. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
 8. رستگار فسایی، منصور. (1380). انواع شعر فارسی. شیراز: نوید.
 9. رید، هربرت. (1378). معنی هنر. ترجمۀ نجف دریابندری. تهران: خوارزمی.
 10. زرین‌کوب، عبدالحسین. (1392). شعر بی‌‌دروغ، شعر بی‌نقاب. تهران: علمی.
 11. ساروخانی، باقر. (1386). روش‌‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 12. سلاجقه، پروین. (1385). از این باغ شرقی. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
 13. سیف، سوسن و دیگران. (1375). روان‌شناسی‌ رشد. تهران: سمت.
 14. شعبان‌نژاد، افسانه. (1394). یک شعر بی‌طاقت. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
 15. شعبانی، اسدالله. (1390). تکه‌‌ای از دریا. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
 16. شفیعی، کمال. (1394). چتری از پرنده. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
 17. شفیعی‌کدکنی، محمّدرضا. (1376). صورخیال در شعر فارسی. تهران: آگه.
 18. فتوحی، محمود. (1385). بلاغت تصویر. تهران: سخن.
 19. فرای، نورتروپ. (1363). تخیل فرهیخته. ترجمۀ سعید شیرانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 20. لطف‌الله، داود. (1394). کنار ایستگاه دل. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
 21. ملکی، بیوک. ( 1394ب). چرا تو سنگی؟ تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
 22. ملکی، زیتا. (1394الف). زندگی با دور تند. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
 23. موسویان، انسیه. (1394). چهارشنبه‌‌های بستنی. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
 24. مهرپرور، ملیحه. (1394). ستاره که بیفتند. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
 25. نجفی بهزادی، سجاد و دیگران. (1397) «بررسی و طبقه‌بندی تصاویر مربوط به خدا در شعر کودک». مجله مطالعات کودک. دورۀ 9. شمارۀ 2. صص: 176-155.
 26. نجفیان، آزاده. (1391). «بررسی تصاویر (ایماژهای) شاعرانه در اشعار نوجوان بیوک ملکی». مطالعات ادبیّات کودک. دورۀ 3. شمارۀ 2 (پیاپی 6). صص: 139- 115.
 27. نظری، مهدیه. (1394). پرنده باران. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
 28. هاشمی، منیره. (1391). خوش به حال رودخانه. تهران: کانون پرورش فکری کودک و نوجوان.
CAPTCHA Image