نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

2 استاد تمامِ زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجویی دکتری زبان و ادبیات فارسی پردیس البرز تهران

10.22091/jls.2022.7957.1373

چکیده

چکیده

این پژوهش با رویکرد فرمالیستی و با شیوه تحلیلی- توصیفی، به بررسی وجوه آشنایی‌زدایی موسیقایی در اشعار کودکانة محمود کیانوش پرداخته است. صورت‌گرایان روس توجه ویژه به زبان و به خصوص به موسیقی زبان دارند تا آن جا که چگونه گفتن را مقدم بر چه گفتن دانسته‌اند.ساحت شعر کودکانه نیز بر محور اصلی موسیقی زبان استوار است. در این گذار اهمیت توجه به عوامل موسیقایی در شعر کودک بارزتر می ‌شود. عواملی که که کلام را به سمت و سوی شعر سوق می‌‌دهد و به تعبیر صورتگرایان به برجستگی زبانی منجر می‌شود. از کاربست این نظریه بر آثار کودکانة کیانوش، برجستگی‌های زبانی در محورهای موسیقی بیرونی و کناری، دو عامل بارز به چشم آمدند که سبب برجستگی زبانی اشعار کودکانه او شده‌اند.او با مدد از دانش شعر کلاسیک و نو، زبان شعر کودک را تشخص بخشیده و به سمت موسیقیایی بودن سوق داده است. هنر کیانوش در به کارگیری انواع قافیه غنی و ردیف‌های پویا، با تکیه بر اوزان عروضی منتخب و بحور گوشنوازی مانند رمل و رجز است. او توانایی خود را با بهره‌گیری از اوزان مطبوع جویباری و دقت و توجه به کارکردهای ردیف و قافیه و تمرکز بر مطابقت مضمون با وزن ‌های شعری و کاربست قافیه و ردیف مرتبط با درونمایه شعر، به مخاطب نشان داده است. او عامدانه و آگاهانه از هر عنصر موسیقایی در شعر بهره گرفته است تا شعر کودک را به شعری خلاق و پویا تبدیل کند.بنابر‌این او را باید پیشگام شعر نوین کودک در ایران دانست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the aspect of musical familiarization in the poems of Mahmoud kianoosh

نویسندگان [English]

  • aliasghar babasalar 1
  • alimohammad moazeni 2
  • khadijeh kadkhodaee 3

1 ostad

2 Professor of Persian Language and Literature, University of Tehran, Iran

3 PhD student in Persian language and literature, Alborz Campus, Tehran

چکیده [English]

A study of the aspect of musical familiarization

in the poems of Mahmoud kianoosh

Ali asghar babasalar

Assisant Professor of Persian Language and Literature. University of Tehran

Ali mohammad moazzemi

Professor. Department of Persian Language and Literature. University of Tehran

Khadijeh Kadkhodaee

PhD student in Persian language and literature. Alborz campus. Tehran

Abstract

This study has investigated the aspects of musical familiarity in Mahmoud Kianoosh's children's poems with a formalistic approach and an analytical-descriptive method. Russian formalists pay special attention to language, and especially to the music of language, to the extent that they prioritize speaking over what is being said. The composition of children's poetry is also based on the central axis of language music. In this transition, the importance of paying attention to musical factors in children's poetry becomes more apparent. Factors that lead the word towards poetry and, according to the formalists, lead to linguistic prominence. From applying this theory to Kianoosh's childish works. The linguistic distinctions in the external and peripheral music axes, two obvious factors emerged that have caused the linguistic importance of his youthful poems. With the help of classical and modern poetry, he has identified the language of children's poetry and led it to be musical. Kianoosh's art uses rich types of rhymes and dynamic rows, relying on selected prosodic weights, and in the sense of hearing, it is like arrogance and pride. He uses his ability to take advantage of the pleasant weight of the stream and pay attention to the functions of the line and the rhyme and focus on matching the theme with the poetic weights and has shown the audience the use of verses and sequences related to the theme of the poem. He has deliberately and consciously used every musical element in the poem to turn the child's poem into a creative and dynamic poem. Therefore, he should be considered the pioneer of modern child poetry in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mahmoud Kianoush
  • formalism
  • De familiarization
  • Linguistic prominence
  • Music poetry
CAPTCHA Image