دوره و شماره: دوره 5، شماره 7، فروردین 1394، صفحه 1-292 
بررسی ایجاز در زبان طرح

صفحه 77-100

10.22091/jls.2015.475

شیرزاد طایفی؛ سپیده محمدی خواه


بررسی نماد در دیوان ناصرخسرو

صفحه 147-180

10.22091/jls.2015.478

جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبدوند


هنر ادبی و ادبیات هنری

صفحه 213-232

10.22091/jls.2015.480

منیر عسگر نژاد؛ محمدعلی گذشتی