دوره و شماره: دوره 5، شماره 8، مهر 1394، صفحه 1-212 
بررسی کنایه درمقدمه شاهنامه

صفحه 143-163

10.22091/jls.2017.732

طاهره قهرمانی فرد؛ علی محمد پشتدار