هنر ادبی و ادبیات هنری

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، استاد راهنمای رساله

چکیده

     هنر و ادبیات، دو شکل از آفرینش است که از دیدگاه زیبایی­شناسی به هم پیوسته­اند. هنر گاهی شکل زیباشناسانه­ خود را تغییر می­دهد که این تغییر شکل می­تواند از راه بازسازی زبان، فهم و دریافت صورت گیرد.  در نگرشی می­توان ادبیات را هنر نامید، وقتی اثر ادبی ویژگی­های منحصر به فرد اثر هنری را با خود دارد، یعنی اثری که خلق شده و تکرارناپذیر است؛ چرا که ادبیات و هنـر بیانـگر احساس و عواطف هنرمند است و احساس و عاطفه پدیده­ای است که آن را به راحتی نمی­توان بازگو و تکرار نمود. آفرینش هنری نوعی الهام است که با عقل و منطق درک نمی­شود.
     می­توان گفت که زیبایی و جمال در هنرها یکسان است و هنر نقاشی، موسیقی و شعر رابطه­ای نزدیک دارند؛ زیرا از روح انسان سرچشمه می­گیرند و با ماده چندان ارتباطی ندارند. این پژوهش نیز به بررسی ارتباط و اثرپذیری متقابل ادبیات و هنر پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Literary Art and Art Literature

نویسندگان [English]

 • Munir ASgr nzhad 1
 • Muhammad Ali Gozashti 2
1 Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Tehran center
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University of Tehran, Supervisor Resale
چکیده [English]

Abstract
     Art and literature are two ways of creation, which are interrelated from an aesthetic point of view. Art sometimes alters its aesthetic form, which can be done through reconstruction of language, understanding and perception.
     From a point of view, literature can be called art when a literary work has the unique features of an artistic work, that is, a work has been created and is not repeatable, because literature and art express an artist's feelings and affections which cannot easily be restated and repeated. Artistic creation is a kind of inspiration which is not understood by reason and logic. It can be said that beauty is the same in different arts; and painting, music and poetry are closely related because they originate from man's soul and are not so much related to material. The present paper investigates the interrelationship and mutual influence of literature and art.

کلیدواژه‌ها [English]

 • literature
 • art
 • painting
 • aesthetics
 • creation
 1. منابع:

  1. آیت­اللهی، حبیب­الله، مجموعه مقالات همایش طبیعت در هنر مشرق.(1388). به کوشش منیژه لنگرانی، جلد اول، چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.
  2. ب‍رت‌، ری‍م‍ون‍د لارن‍س‌، تخیل.(1379).ت‍رج‍م‍ه‌ م‍س‍ع‍ود ج‍ع‍ف‍ری‌ج‍زی‌، نشر مرکز.
  3. دانشور، سیمین، علم‌الجمال و جمال در ادب فارسی.(1389).بازنگری و تدوین مسعود جعفری، تهران‏: نشر قطره.
  4. فردوسی، ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ (ب‍ر اس‍اس‌ چ‍اپ‌ م‍س‍ک‍و) .(1382). ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ سعید حمیدی‍ان‌، چاپ پنجم، تهران: قطره. کروچه، بندتو، کلیات زیبایی­شناسی.(1350).ترجمه فؤاد روحانی، تهران: نشر کتاب.
  5. کفافی، محمد عبدالسلام، ادبیات تطبیقی (پژوهشی در باب نظریه ادبیات و شعر روایی) .(1382).ترجمه حسین سیدی، م‍ش‍ه‍د: ب‍ه‌ن‍ش‍ر.
  6. گلستان سعدی.(1387). تصحیح و توضیح: غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی، چاپ هشتم.
  7. ناصر خسرو، سفرنامه.(1335).به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران: زوار.
  8. نصر، سید حسین، هنر و معنویت اسلامی.(1375). ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: انتشارات دفتر مطالعات دینی.
  9. نصر، حسین، عالم خیال و مفهوم فضا در مینیاتور ایرانی.(1386). جاودان خرد: مجموعه مقاالت دکتر حسین نصر، زیر نظر و به اهتمام حسن حسینی، جلد 1، تهران: مهر نیوش.
  10. نیوتن، اریک، معنی زیبایی.(1343).ترجمه پرویز مرزبان، تهران: نشر کتاب.

  فهرست مقالات:

  1. احمدی ملکی، رحمان، تشبیه­های تصویری در شاهنامه، نامه فرهنگ، شماره 30.
  2. زمانی، احسان؛ امین­خانی، آرین؛ اخوت، هانیه، نقش متقابل هنر منظرپردازی و نگارگری ایران، 1388، کتاب ماه هنر، شماره 135.
  3. دالوند، احمدرضا، حضور ادبیات در نقاشی، 1386، روزنامه ایران، 2 خرداد.
  4. قنادان، رضا، تصویر در شعر، 1380، مجله دنیای سخن، شماره 94.
CAPTCHA Image