دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، اسفند 1399 

مقاله پژوهشی

کارکرد پیشوندها و پیش واژک های فعلی در فرهنگنامۀ قرآنی

صفحه 9-39

10.22091/jls.2020.5703.1242

مریم ایزدی؛ قربانعلی ابراهیمی؛ عطامحمد رادمنش


تحلیل زبان تصویر در غزل رمانتیک حسین منزوی

صفحه 223-252

10.22091/jls.2020.6184.1276

زهرا طالبلو؛ محسن ذوالفقاری؛ حجت اله امیدعلی؛ زهرا رجبی