دوره و شماره: دوره 10، شماره 17، شهریور 1399 
تعامل و تقابل شعر حافظ شیرازی با ساختار سیاسی قدرت

صفحه 199-224

10.22091/jls.2020.5366.1223

محمد کشاورز بیضایی؛ رضا معینی رودبالی؛ امیر آهنگران؛ فرود کشاورز بیضایی