تشخص‌های‌ زبانی‌ در ‌سبک‌ فرخ تمیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه شهید مدنی، تبریز، ایران

10.22091/jls.2021.6431.1303

چکیده

در بررسی پروندة شعر نو و شاعران آن در جریان تاریخ ادبی فارسی، می‌‌توان نقطه‌‌ای مشترک یافت و آن نقطه این است که قریب به اتفاق این شاعران برای خود سبک خاص یا زبان خاص داشته‌اند، یا در پی آن بودند که به آن دست یابند. فرخ تمیمی از شاعران کمتر شناخته شدة شعر نیمایی یا آزاد است که پنج دفتر شعری از او به چاپ رسیده‌است. جستجو و یافتن سبک جدید و خاص برای شاعران نوپرداز، اصلی بوده که افراد به روش‌‌های مختلف در پی نیل به آن بوده‌اند و مقرون به صرفه‌‌ترین و حصولی‌‌ترین کار در این مسیر، شکستن اصول وزن و قافیة سنّتی و نیز تأثیرپذیری این شاعران از حال و هوا، تجربه و تصاویر شعر فرنگی بوده‌است. امر مهم دیگری که این شاعران و تمیمی به آن دست زدند، این است که قواعد و معیارهای زبان معیار و فرهیخته را به عمد درهم ریخته و به هم زدند و غایت کارشان این شد که تا توانستند شعر خود را به زبان محاوره و عامیانه نزدیک کردند؛ به تعبیر بهتر، سبک و شیوة «شعر نویسی» آنها نزدیک کردن بیش از حد شعر خود به زبان عامیانه و درهم زدن اصول و قواعد زبان هنجار بوده‌است؛ این نوشتار با ذکر مصداق و شاهد مثال به نوسازی‌‌های تمیمی در حوزه‌‌های مختلف اسم، فعل، صفت و غیره می‌پردازد و برجستگی‌‌های زبانی و سبکی در شعر وی را تبیین می‌‌کند. روش تحقیق این مقاله، توصیفی و مقایسه‌‌ای است که مواد خود را به شیوة فیش‌نویسی و اسنادی جمع آورده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linguistic Features in the Style of Farrokh Tamimi

نویسنده [English]

  • Yadollah Nasrollahi
Associate Professor of Persian Language and Literature, University of Shahid Madani, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Examining  She’r-e Noo (new poetry) and its poets in the course of history of Persian Literature, one can found the vast majority of these poets had developed a particular style or language, or sought to do it. The  most simple and productive task in this direction is breaking from the  traditional rhythm and rhyme, as well as being influenced by  the atmosphere, experience and images of Western poetry. These poets have also deliberately disrupted the standards of normative language and as a result, the goal of these poets was to bring their poetry as close as possible to colloquial language. Farrokh Tamimi is one of the lesser-known poets of Nimayi or Azad (free) poetry, from whom five books of poetry have been published. This article deals with Tamimi's creativity in different fields of nouns, verbs, adjectives, etc., citing examples and explaining the linguistic and stylistic novelty in his poetry. Collecting notes and documents, the researcher has used descriptive and comparative method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farrokh Tamimi
  • She’r-e Noo (New Poetry)
  • Style
  • Linguistic Features
  • Colloquial Language
آرین‌پور، یحیی.(1382). از نیما تا روزگار ما. جلد سوم. چاپ چهارم. تهران: زوار.
آژند، یعقوب.(1363). ادبیّات نوین ایران. چاپ اول. تهران: امیرکبیر.
ابتهاج، هوشنگ.(1369).آینه درآینه. به کوشش محمّدرضا شفیعی‌کدکنی. تهران: چشمه.
اخوان ثالث، مهدی.(1376). عطا و لقای نیمایوشیج. چاپ سوم. تهران: زمستان.
ـــــــــــــــــــــ‌ .(1375 الف). آخر شاهنامه. چاپ سیزدهم. تهران: مروارید.
ــــــــــــــــــــ .(1375 ب). از این اوستا. چاپ دهم. تهران: مروارید.
بیهقی، ابوالفضل.(1383). تاریخ بیهقی. تصحیح علی‌اکبر فیاض. به اهتمام محمّدجعفر یاحقی. چاپ چهارم. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
تمیمی، فرخ.(1369). گزینة اشعار. چاپ اول. تهران: مروارید.
حافظ، شمس‌الدین.(1385). دیوان. تدوین و تصحیح رشید عیوضی. چاپ دوم. تهران: امیرکبیر.
خاقانی شروانی، افضل‌الدین بدیل.(1374). دیوان. به کوشش ضیاء‌الدین سجادی. چاپ پنجم. تهران: زوار.
زرقانی، مهدی.(1391). چشم انداز شعر معاصر ایران. چاپ اول. تهران: ثالث.
شفیعی‌کدکنی، محمّدرضا.(1358). صورخیال در شعر فارسی. تهران: آگاه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ‌ .(1388). هزارة دوم آهوی کوهی. چاپ پنجم. تهران: سخن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ .(1392). با چراغ و آینه. چاپ چهارم. تهران: سخن.
شمس لنگرودی، محمّدتقی.(1378). تاریخ تحلیلی شعر نو. جلد2. چاپ دوم. تهران: مرکز.
شمیسا، سیروس.(1386). کلیات سبک شناسی. چاپ دوم. تهران: میترا.
عابدی،کامیار.(1388). برگ‌هایی از تاریخ بی‌قراری ما. چاپ اول. تهران: ثالث.
فتوحی، محمود.(1391). سبک شناسی، نظریه‌ها، رویکردها و روش‌ها. چاپ اول. تهران: سخن.
نجفی، ابوالحسن.(1387). غلط ننویسیم. چاپ چهاردهم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
یاحقی، محمّدجعفر.(1383). جویبار لحظه‌ها. چاپ ششم.تهران: جامی.
Lanham, Richard.a (2003) Analyzing Prose. second Edition. New York.
Widdowson. H.G (1991) Stylistics And The Teaching of Literature. Longman.
CAPTCHA Image