دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، اسفند 1398 
نکته‌‌ای نویافته و صفتی شاعرانه در تاریخ جهانگشا

صفحه 259-279

10.22091/jls.2020.4945.1212

سهیل فتاحی؛ موسی پرنیان؛ غلامرضا سالمیان؛ قدرت الله علیرضایی