دوره و شماره: دوره 8، شماره 13، شهریور 1397 

علمی و پژوهشی

بررسی عناصر غمِ غربت در شعر ایلیا ابوماضی

صفحه 9-31

10.22091/jls.2018.1299.1054

محمود رضا توکلی؛ محسن قربانی حسنارودی