دوره و شماره: دوره 6، شماره 9، خرداد 1395 

علمی و پژوهشی

سبک‌شناسی طنز حافظ

صفحه 9-27

10.22091/jls.2016.986

خدابخش اسداللهی؛ اعظم لطفی


بررسی و تحلیل سبک شناسی هجویّات حُطیئه

صفحه 137-162

10.22091/jls.2016.989

حسین شمس آبادی؛ محمد غفوری فر؛ علیرضا حسینی