تأملی در ساختارهای لفظی و معنایی شعر عسجدی مروزی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده :
حکیم عسجدی مروزی از جمله شاعرانی است که در تذکره‎ها و سفینه‎ها نامی نیک از خود به یادگار نهاده است و گاه تذکره نویسان نام او را همردیف شاعرانی بزرگ چون حکیم‎طوس، منوچهری، عنصری آورده‎اند و سبک سیاق نوشتاری وی را مورد ستایش قرار داده‎اند.آنچه از وی بر جای مانده برگرفته از تذکره‎ها و آثار سایر ادیبان و شاعران می‎باشد؛ با توجه به این که اشعار او تا کنون مورد پژوهش و بررسی قرار نگرفته است نگارنده در این نوشتار بر آن است شناختنامه‎ای مختصر از سبک و سیاق نوشتاری این شاعر بزرگ ارائه نماید و کارکردهای زیبایی شناختی اشعار اورا مورد بررسی قرار دهد.از آنجا که اشعار به دست آمدۀ وی پراکنده و محدود می‎باشد شاید نتوان به طور کامل شاکلۀ لفظی وی را تشریح نمود،ولی می‎توان تا حدودی ساختار نوشتاری و تصویری و تکنیکی وی را بازگو کرد . در این مقاله تخیل و تصویر پردازی و همچنین شیوۀ به کارگیری عناصر نظم آفرین مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و از دریچۀ اشعار به دست آمده شاکلۀ فکری وی تبیین گردیده است. همچنین با بررسی مختصات زبانی و شکل شناسی اشعار وی ساختارهای لفظی و معنایی وجوه هنری اشعار عسجدی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on Poetry lexical and semantic structures Asjadi Marvazi

نویسنده [English]

 • Alireza shabaniyan
چکیده [English]

The purpose of this thesis is to study the verbal and semantic structures of the poetry of Asjodi Marvazi , a fifth- century poet, and to analyze the artistic aspects of his poetry. To this end, in the first chapter, the expressions and concepts used in the process of research are defined and clarified and in the second chapter the characteristics and historical and literary conditions of the poet's time , and also his biography are presented .
In the next parts, the author has attempted to examine and analyze the imagination, imagery and also the style of utilizing verse-making elements from a structural point of view. It has also been attempted to illuminate Asjodi's mental structure according to the poems which are left from him
In the final chapters , the characteristics of Asjodi's language and also the form of his poetry are studied and explained .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asjodi
 • poetry
 • structure
 • vocabulary (verbal)
 • meaning
 1. 1. اخوان، مهدی. (1369). بدایع و بدعت ها و عطا و لقای نیما یوشیج. تهران: بزرگمهر.

  2. اسدی طوسی، ابومنصور احمد بن علی. (1365). لغت فرس. (تصحیح فتح اله مجتبائی و علی اشرف صادقی). تهران: خوارزمی.

  3. براهنی، رضا. (1371). طلا در مس (جلد اول)، تهران: زریاب .

  4. سمرقندی، دولتشاه. (1371). تذکره الشعرا. تهران: بارانی.

  5. شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1370). صور خیال در شعر فارسی. تهران: نشر آگاه.

  6. ------------------ . (1384). موسیقی شعر. تهران: نشر آگاه.

  7. عسجدی  مروزی. (1348) . دیوان. (تصحیح شهاب طاهری). تهران: ابن سینا.

  8. -----------. (1394).  دیوان. (تصحیح علیرضا شعبانیان). تهران: سوره مهر.

  9. عوفی، محمد. (1361 ). لباب الالباب. تهران: فخررازی.

  1. 10.  مصفا، مظاهر. (1335). پاسداران سخن .تهران: سینا.

  11. هدایت، رضا قلیخان. (1382). مجمع الفصحاء (جلد اول). (به کوشش مظاهر مصفا). تهران: سپهر .

  12. همایی، جلال الدین. (1388). فنون بلاغت و صناعات ادبی. تهران: نشر هما.

CAPTCHA Image