بررسی زبان در غزل نظیری نیشابوری

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

در مقاله حاضر، نویسنده با بیان اینکه پس از حدود یک قرن فترت در شعر سدة نهم، سبک هندی حرکت تازه ای را در شعر و به تبع آن در زبان فارسی پدید آورد، به جستجوی عوامل این نو شدگی در شعر نظیری - به عنوان یکی از نمایندگان برجستة این سبک- می‌‌پردازد و از طریق بررسی200 غزل وی و جمع آوری نمونه‌‌های متعددی از این نوع تحولات زبانی و تجزیه و تحلیل ساختاری آ‌‌نها، نشان می‌‌دهد که شاعر چگونه در شعر خود تلاش می‌‌کند تا زبان شعرش را با مضامین نو همگام کند؛ به عبارتی، چون شاعر برای بیان مضامین تازه نیازمند زبانی تازه است، راه های مختلفی از قبیل واژه سازی، تغییر در کاربرد کلمات رایج، معادل سازی، وام گیری از زبان محاوره، ساخت ترکیب‌‌های غنی شده و خروج از هنجارهای دستوری زبان را می آزماید. برخی از این شیوه‌‌ها مانند واژه سازی و تغییر در کاربرد کلمات رایج، زبان شعر وی را غنی‌‌تر می‌‌سازد، اما برخی دیگر نظیر خروج از هنجارهای صرفی و نحوی اغلب با موفقیت همراه نبوده، سبب ابهام و سستی زبان شعری او می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Language in the Sonnets of Naziri Neishabouri

نویسنده [English]

  • Esmat Kho'ini
Faculty member of the University of Kharazmi
چکیده [English]

The present article, with regard to the fact that Hindi style created a new move in poetry and Persian language after almost one century of recess in the poetry of 9th century, investigates the causes of such regeneration in the poems of Naziri as one of the eminent representatives of that style. By exploring 200 sonnets by the poet, collecting various cases of such linguistic reformation and their structural analysis the author shows how the poet attempts to harmonize the language of his poems with the renewed concepts. In another words, since the poet requires a new language in order to express new concepts he examines various methods such as word formation, modification in the use of common words, making synonyms, borrowing from spoken language, making enriched compounds and avoiding grammatical rules. Some of those methods like word formation and modification in the use of common words have made the language of his poetry rich, while some others like avoiding morphological and syntactic rules haven't shown successful results and have led to ambiguity and weakness of his poetic language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naziri
  • Hindi style
  • nonconformity
  • word formation
  • language highlighting
  • sonnet
CAPTCHA Image