نقد و بررسی سبک زبانی غزلیات نشاط اصفهانی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اراک

چکیده

نشاط اصفهانی از شاعران دوره­ای است که مزین به زیور ارزندة رستاخیز ادبی می باشد. وی یکی از هواخواهان واقعی نهضت بازگشت ادبی و حتی یکی از پرچمداران بنام این نهضت بوده و کوشش بسیار کرده است تا شعر فارسی و اصولا شیوة نگارش را از فساد و تباهی سبک هندی برهاند و سبک قدیم خراسانی و عراقی را دوباره زنده نماید. از آن جهت که تنها سود شایان یادآوری در بیانیه شاعران دوره بازگشت، مسئلة زبان است، تلاش این پژوهش در آن است که سبک و سیاق زبانی غزلیات نشاط را برجسته نماید. از همین رو، مقاله با مقدمه­ای کوتاه در احوال شاعرآغاز شده، سپس با نقد و بررسی غزل های وی در سه سطح آوایی، واژگانی و نحوی پی گرفته شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of the Language Style in Neshat Isfahani's Sonnets

نویسندگان [English]

 • Amin Rahimi 1
 • amin rezaei 2
1 Associate professor, Arak University
چکیده [English]

Neshat Isfahani belongs to the revolutionary age of literature. He has been considered as a famous leader and also one of the real devotees of the Literary Restoration Movement. Not only has he made an attempt to remove deviation from Persian poetry and the style of writing, but also to vitalize the Iraqi and the Khorasani style. In this paper, Neshat's style of sonnets is highlighted. This article starts with a brief introduction about the biography of the poet, then the phonetic, the lexical and the syntactic levels of his sonnets have been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neshat Isfahani
 • Stylistics
 • sonnets
 • phonetic level
 • lexical level
 • syntactic level
 1. کتابنامه

  1. بهار، محمد تقی. (1386). سبک شناسی.چاپ نهم. تهران: امیرکبیر.
  2. ....................... . (1371). بهار و ادب فارسی(مجموعه یکصد مقاله از ملک الشعراء بهار).به کوشش محمد گلبن، چاپ سوم. تهران: کتاب های جیبی.
  3. تجلیل، جلیل. (1385). معانی و بیان. چاپ اول. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
  4. ..................  .(1368). عروض و قافیه.چاپ اول. تهران: همراه.
  5. خانلری، پرویزناتل. (1382). دستور تاریخی زبان فارسی. به کوشش دکتر عفت مستشارنیا. چاپ پنجم. تهران: توس.
  6. خطیب­رهبر، خلیل. (1387). دیوانحافظ­.چاپ چهل­وسوم. تهران: صفی­علیشاه.
  7. شاه حسینی، ناصرالدین. (1368). شناخت شعر(عروض و قافیه). چاپ اول. تهران: هما.
  8. شفیعی­کدکنی، محمدرضا. (1390). ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما. ترجمه حجت­الله اصیل. چاپ سوم. تهران: نی.
  9. ..................................... . (1389). موسیقی شعر. چاپ دوازدهم. تهران: آگه.
  10. .................................... .(1386). صورخیال در شعر فارسی.چاپ یازدهم. تهران: آگه.
  11. شمیسا، سیروس. (1368). آشنایی با عروض و قافیه،.چاپ سوم. تهران: فردوس.
  12. ...................... .(1386). سبک شناسی شعر. چاپ سوم. تهران: میترا.
  13. ......................  .(1369). سیر غزل در شعر فارسی.چاپ دوم. تهران: فردوس.
  14. ..................... . (1372). بیان،چاپ سوم. تهران: فردوس.
  15. ............... ......  (1375). کلیات سبک شناسیچاپ چهارم. تهران: فردوس.
  16. صبور، داریوش.(1370). آفاق غزل فارسی.چاپ دوم. تهران: گفتار.
  17. غلامرضایی، محمد. (1377).  سبک شناسی شعر فارسی از رودکی تا شاملو، چاپ اول، تهران: جامی.
  18. فتوحی رودمعجنی، محمود. (1390). سبک شناسی(نظریه ها، رویکردها و روشها). چاپ اول. تهران: سخن.
  19. لنگرودی،شمس.(1375). مکتب بازگشت(بررسی شعر دوره های افشاریه،زندیه، قاجاریه).چاپ اول.تهران:مرکز.
  20. ملاح، حسینعلی. (1367). پیوند موسیقی و شعر. چاپ اول. تهران: فضا.
  21. نخعی، حسین. (1379). دیوان اشعار نشاط اصفهانی. چاپ سوم. تهران: گل آرا.
  22. ندایی، فرامرز. (1386). کلیات سعدی. چاپ اول. تهران: سما-­اروند.
  23. نیکوهمت، احمد. (1358). "نشاط اصفهانی"وحید. (254-255)، صص46 -65.
  24. واثق عباسی، عبدالله. ( 1389). "تأثیرپذیری نشاط از حافظ".بهار ادب، سال 4، (1). صص269- 289).
  25. وحیدیان کامیار، تقی. (1386). وزن و قافیه شعر فارسی.چاپ هفتم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
  26. وحیدیان کامیار، تقی. (1379). بدیع از دیدگاه زیباشناسی.چاپ اول. تهران: دوستان.
  27. هدایت، رضا قلی­خان. (1340). مجمع الفصحا. به کوشش مظاهر مصفا. جلد2 چاپ اول. تهران: امیرکبیر.
  28. همایی، جلال الدین. (1375).فنون بلاغت و صناعات ادبی.چاپ دوازدهم. تهران: هما.
CAPTCHA Image