تأثیر سبک خراسانی بر نگارگری ایرانی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز

چکیده

     احساس، زبان مشترک انسان­هاست و ادبیات و هنر، زبان بیان احساس؛ ادبیات زبان گفتار و نوشتار است و هنر بازگوکننده­ آن به روایت تصویر. طبیعت بهترین و آموزنده­ترین تصویر برای شاعران و هنرمندان است. در سبک خراسانی، به­ویژه در شاهنامه، اشعار رودکی، سخن منوچهری، خمسه­ نظامی و... عناصر طبیعی، الهام­بخش شاعران در سروده­ها می­باشند که در سایر سبک­ها کمتر با آن روبرو هستیم. پیوند ادبیات و نقاشی امری غیرقابل انکار است و اجزای این پیوند را در سبک خراسانی و مکتب نگارگری هرات به عالی­ترین شکل خود می­بینیم. می­توان گفت که زیبایی­شناسی ادبی ـ هنری، نه تنها با سبک خراسانی آغاز می­شود، بلکه در این سبک به عـالی­ترین درجه نیز می­رسد. کتابت، معماری، نگارگری، نقاشی قهوه­خانه­ای و... از نمونه­هایی تکامل یافته در اثبات این فرضیه است که سبک خراسانی، مادر ادبیات تصویری فارسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Khorasani Style in Iranian Paintings

نویسندگان [English]

 • Monir Asgar Nezhad 1
 • Mohammad Ali Gozashti 2
1 PhD, lecturer, Islamic Azad Uneversity, Central Tehran Branch
2 Associate professor, Islamic Azad Uneversity, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Feeling is a common language of human beings and literature and arts are the language for expressing of this sensation. Literature is the language of speech and writing and the arts show the reflection of the literature as images. Nature is the best and the most informative image for poets and artists. The natural elements have been inspiring the poets especially in Khorasani style and in the works of Ferdowsi, Rudaki, Manuchehri and Nezami. Literature and painting have an undeniable link and we see this link between the Khorasani style and the Harat style of miniature in its highest form. It may be said that the literary aesthetics of art, not only begins with the Khorasani style, but this style seems to be at its highest level. Writings, architectures, paintings, coffee houses paintings and … are the evolved examples that prove the hypothesis that the Khorasani style is the mother of Persian pictoraial literature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Khorasani style
 • art
 • painting
 • aesthetics
 • Shahnameh
 • Ferdowsi
 1. کتابنامه

  1. آرنولد، سرتامس.(1378). سیر و صور نقاشی ایرانی. زیر نظر آرتوراپهام پوپ. ترجمه یعقوب آژند. تهران: انتشارات مولی.

  2. آیت­اللهی، حبیب­الله.(138۴).مبانی نظری هنرهای تجسمی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات سمت.                                                              

  1. بلالی دهکردی، نقی. (137۴). "زیبایی­شناسی در ادبیات و هنر" . نشریة ادبیات داستانی( 37)، مهر. ٌص 14-19.
  2. بهین،بهرام.(138۶)."رویکردی پساساختگرا به ادب و هنر". فصلنامه اشراق.(۴ و5(، بهار و تابستان.صص 225-238.

  5. تجویدی، اکبر.(13۵2). نقاشی ایرانی از کهن­ترین روزگار تا دوران صفوی.تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و هنر.

  6. پاکباز، رویین. (138۴). نقاشی ایران از دیرباز تا امروز. تهران: انتشارات زرین و سیمین.

  7. رادفر، ابوالقاسم. (138۵). تعامل ادبیات و هنر در مکتب اصفهان. تهران: فرهنگستان هنر.

  8. رجبی، علی. (138۵). حسن اسماعیل­زاده نقاش مکتب قهوه­خانه‌ای. ‌مؤسسه فرهنگی پژوهشی. تهران: چاپ و نشر نظر.

  9. ری‍د، ه‍ربرت‌ ادوارد. (۱۳۷۴). معنی ه‍ن‍ر. ترجمه‌ ن‍ج‍ف‌ دری‍اب‍ن‍دری‌. ت‍ه‍ران‌: علمی‌ و ف‍رهنگی.

  10. فردوسی، (1382).  ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ (ب‍ر اس‍اس‌ چ‍اپ‌ م‍س‍ک‍و). ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ سعید حمیدی‍ان‌. چاپ پنجم. تهران: قطره.

  11. کن­بای، ‌شیلا. (1378).‌نقاشی ایرانی. ترجمه مهدی حسینی. چاپ اول. ‌تهران: ‌دانشگاه هنر.

  12. ماسه، هانری. (1323). اوصاف مناظر طبیعت در شاهنامه. هزارة فردوسی. تهران: وزارت فرهنگ سابق.

  13. ندرلو، مصطفی.(1387). ‌تجسمی‌خلاق از فضا در نقاشی ایرانی. کتاب ماه هنر.

  14. یساولی، جواد. (13۶9). مرقع شاهنامة شاه تهماسبی به مناسب هزارة تدوین شاهنامه.کرامت­الله افسر. تهران: تابان­فر.

CAPTCHA Image