بررسی کنایه درمقدمه شاهنامه

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پیام نور

2 استاد پیام نور

چکیده

کنایه یکی از شاخه‌های مهم علم بیان و از برجسته‌ترین ترفندهای زیباآفرینی در کلام است.در این جستار به تحلیل کارکردهای کنایه درمقدمة شاهنامه پرداخته‌ایم . زیرا دراین بخش ،ساختار کنایی، نسبت به دیگر شگردهای بلاغی، بیشترین بسامد را دارد.کنایه‌های استخراج شده ، به ترتیب از نوع کنایۀ فعلی، کنایه از صفت و موصوف‌اند که بالاترین بسامد، مربوط به کنایه فعلی و از گونۀ ایماست.
بسیاری از کنایه‌های به کار رفته درمتن مورد نظر،در فارسی معاصر هم کاربرد دارند و تعداد کمی، مخصوص شاهنامه-اند . کنایه‌های زبانی اگر چه درکلام روزمره، ارزش هنری ندارند، در ابیات شاهنامه به گونه‌ای در محور هم‌نشینی و در کنار دیگر صور خیال، قرار گرفته‌اند که معنایی و خیالی به شعر افزوده‌اند.
فردوسی در آغاز شاهنامه، از کنایه‌ها، برای بیان باورهای دینی ، آموزه‌های اخلاقی ،مضامین اجتماعی ومدح، سود جسته است.
کنایه به دلیل ابهام هنری، ایجاز و اغراقی که دارد، موجب برجسته‌سازی کلام ،در مقدمة شاهنامه است که به تثبیت سخن و تأثیرگذاری آن در ذهن مخاطب کمک می‌کند.همچنین برخی از کنایه‌های متن مورد نظر در بحث استعاره نیز قابل تأمل و بررسی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"The irony in the preface of Shahnameh"

چکیده [English]

Irony is one of the important branches of expression and creation in the Word is of
the most beautiful tricks. This article aims to analyze the functions of irony In the introduction of Shahnameh. For this section, the ironic, rhetorical than other techniques, the most frequency Dard.knayh extracted, respectively, of the current Knayە, irony of adjectives and have the highest frequency, the current innuendo and secure manner.Many used allusion to the text, and a few are used in contemporary Persian, Shahnameh-have for. Although Drklam irony in everyday language, not artistic value, in the text of Shahnameh to be at the center of Companion alongside other imagery, are an added sense of poetry and fantasy.
Ferdowsi's Shahnameh at the beginning of allusions to express religious beliefs, moral, social themes Vmdh, benefit.
Ironic because of the ambiguity of art, brevity and exaggeration that is, leading to the word, in the introduction Shahnameh which will help stabilize the speech and its influence upon the minds of the audience is also some irony, metaphor consideration of the text in question review.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Irony
  • Shahnameh
  • Ferdowsi
  • imagery
CAPTCHA Image