دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، مهر 1389، صفحه 1-260 

سیمای زن در پنج گنج نظامی

صفحه 181-198

10.22091/jls.2011.427

احمد غنی پور ملکشاه؛ ساجده تیرگر بهنمیری