سیمای زن در پنج گنج نظامی

نویسندگان

1 استادیار / دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portrait of a woman in five military treasure

نویسندگان [English]

  • Ahmad Poor Ghani Malekshah 1
  • Sajida Tirgar Bahnamiri 2
1 Assistant Professor / University of Mazandaran
2 Master of Persian Language and Literature
CAPTCHA Image