دوره و شماره: دوره 7، شماره 11، شهریور 1396 
رمان نو

صفحه 157-185

10.22091/jls.2018.849.1016

ابراهیم محمدی؛ مریم افرافر