وجوه زیباشناختی تصویر و هماهنگی آن با عاطفه و اندیشه در شعر نصرت رحمانی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت

چکیده

تصویر که بازتابی از عواطف و اندیشه‌ های شاعر و راهی برای محسوس ساختن درونیات وی است، هنگامی ارزش بلاغی خواهد یافت که در راستای پروراندن اندیشه ‌ها و عواطف سراینده قرار گیرد. هدف این مقاله نشان دادن کارکرد های هنری تصویر در شعر نصرت رحمانی و هماهنگی‌ آن با  عواطف و اندیشه ‌های اوست که با روش توصیفی تحلیلی در دو محور تصاویر زبانی (Verbal Images) و تصاویر خیالی (Images Figurative)  به تناسب ذهنیت و عاطفه رحمانی با تصاویر شعری پرداخته است. رحمانی  با فرا خوانی واژگانی خاص و ساخت توصیفات اصلی و حقیقی به خلق تصاویر زبانی ملهم از  فضای تیره و سیاه جامعه پرداخت؛ این نگرش فضای مزبور را که متناسب با اندیشه خود او بود، تحت گونه ای از ادبیات که به رمانتیسم سیاه مشهور است، به تصویر کشی.. تصاویر خیالی او نیز که بازتاب عواطف اوست در وجوهی مانند تشبیه، استعاره، اسنادهای مجازی و دیگر صورخیال ارائه شده که تجسم‌بخش روحیه شکست و ناامیدی شاعر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aspects of the Picture aesthetic and coordination with the emotions and thoughts In the lyrics Nusrat Rahman

نویسندگان [English]

 • hojjatollah omidali 1
 • mahdi dehrami 2
چکیده [English]

The image is a reflection of his inner emotions and thoughts of the poet and sensible way and when the Gorge will be singing in the train of thought and emotion. The purpose of this article is to show the functions of artistic images in poetry and harmony with the emotions and thoughts of his Rahmani that Analytical method with two image-oriented language (Verbal Image) and imaginary (Figurative Image) to fit the mindset and emotion Rahmani's poetic images. Pictures poets through summon words and making original descriptions created that this will make the room dark and in accordance with his ideas and the way in which Black called Romanticism. Rahmani imaginary images that reflect his emotions funds such as simile, metaphor, imagery and other virtual documents provided that embodies the spirit of defeat and despair of the poet.es that reflect his emotions funds such as simile, metaphor, imagery and other virtual documents provided that embodies the spirit of defeat and despair of the po

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nosrat Rahmani
 • black romanticism
 • image
 • emotion
 1.  پاشایی،  ع. (1388). نام همه شعرهای تو (چاپ سوم). تهران: ثالث.

 2. پرین، لارنس. (1379).  شعر و عناصر شعر. (ترجمه غلامرضا سلگی). تهران: رهنما.

 3. پور نامداریان، تقی. (1380). در سایه آفتاب. تهران: سخن.

 4. ----------  .(1381).  سفر در مه. تهران: آگاه.

 5. دهرامی، مهدی. (1389).  نقد وصف و جایگاه زیباشناختی آن در شعر خاقانی. پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی. 2 (8)، 37-56.

 6. رحمانی، نصرت. (1387). گزینه اشعار. تهران: مروارید.

 7. ----------. (1385). مجموعه اشعار. تهران: نگاه.

 8. روزبه، محمدذرضا. (1378).  ادبیات معاصر ایران (شعر). تهران: روزگار.

 9. زرقانی، سید مهدی. (1384). چشم انداز شعر معاصر ایران (چاپ دوم). تهران: ثالث.

 10. زهرا زاده، محمدعلی و فولادی، یعقوب. (1390). بررسی تحول اندیشه‌ی نصرت رحمانی از رمانتیک فردگرابه رمانتیک جامعه‌گرا. پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان. 9 (17)، 77-102.

 11. سارتر، ژان پل. (1388).  ادبیات چیست (چاپ هشتم). (ترجمه ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی).  تهران: نیلوفر.

 12. شفیعی­ کدکنی، محمدرضا. (1376).  شاعر آینه ها (چاپ چهارم). تهران: آگه.

 13. عسگری، میرزا آقا. (1382)، هستی شناسی شعر. تهران: قصیده سرا.

 14. فتوحی رودمعجنی ، محمود. (1381). تصویر خیال. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تبریز). 45 (185)، 103-133.

 15. فتوحی رودمعجنی، محمود و علی نژاد، مریم. (1386).  نوآوری نیما در فرم درونی شعر فارسی.  نشریه پژوهش‌های ادبی. 5 (18)، 103-118.

 16. مستعلی پارسا، غلامرضا و امیدعلی، حجت الله. (1390).  نگاهی سبک شناسانه به اشعار نصرت رحمانی. فصلنامه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب). 4 (2)، -228.

 17. نوبل، ویلیام. (1387). تعلیق و کنش داستانی. (ترجمه مهرنوش طلایی). اهواز: رسش.

 18. نیما یوشیج. (1385). درباره شعر و شاعری: از مجموعه آثار نیمایوشیج (چاپ سوم). ( به کوشش سیروس طاهباز). تهران: نگاه.

 19. ولک، رنه و وارن، آوستن. (1382).  نظریه ادبیات. (ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر). تهران: اساطیر.

CAPTCHA Image