کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
سازۀ آوایی زبان در اشعار سید حسن حسینی

دوره 11، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 93-122

10.22091/jls.2022.7184.1334

معصومه صادقی؛ شهین اوجاق علیزاده؛ زهرا قنبرعلی باغنی


بررسی ایجاز در زبان طرح

دوره 5، شماره 7، فروردین 1394، صفحه 77-100

10.22091/jls.2015.475

شیرزاد طایفی؛ سپیده محمدی خواه


دگردیسی رئالیسم در شعر مستند معاصر

دوره 4، شماره 6، فروردین 1390، صفحه 79-96

10.22091/jls.2011.435

محمد خسروی شکیب