کلیدواژه‌ها = شاهنامه
روابط بینامتنی رمان «فریدون سه پسر داشت» با داستان «فریدون» در شاهنامه

دوره 6، شماره 9، خرداد 1395، صفحه 55-83

10.22091/jls.2017.531.1003

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ حسن اکبری بیرق؛ فاطمه زمانی


تأثیر سبک خراسانی بر نگارگری ایرانی

دوره 5، شماره 8، مهر 1394، صفحه 101-116

10.22091/jls.2016.730

منیر عسگر نژاد؛ محمدعلی گذشتی


بررسی کنایه درمقدمه شاهنامه

دوره 5، شماره 8، مهر 1394، صفحه 143-163

10.22091/jls.2017.732

طاهره قهرمانی فرد؛ علی محمد پشتدار


بررسی ویژگی کودکی شخصیت های اسطوره ای شاهنامه

دوره 4، شماره 6، فروردین 1390، صفحه 7-34

10.22091/jls.2011.431

محمود بشیری؛ علی چراغی


بررسی روایی و ساختاری داستان سیاوش

دوره 2، شماره 4، مهر 1386، صفحه 85-103

10.22091/jls.2007.406

محمد باقر انصاری