بررسی بازتاب مؤلفه‌‌ها و ویژگی‌‌های رمانتیکی و غنایی در داستان‌‌های ترجمۀ فرج بعد از شدت

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

چکیده

 
فرج بعد از شدّت، از جمله آثار ارزندۀ قرن ششم به شمار می‌‌رود که در بردارنده مسائل اخلاقی و اعتقادی همانند: صبر در برابر سختی‌‌ها، توکل به خداوند در حل مشکلات، ایثار و از خودگذشتی، انسان‌‌دوستی، امیدواری در نیل به آرزوها با توکل به خداوند است. همان‌‌گونه که از عنوان کتاب برمی‌آید، نویدبخش گشایش و فرج برای انسان‌‌هایی است که خود را در معرض مصائب و سختی‌‌ها می‌‌بینند. درواقع، نویسنده، با بهره‌‌گیری از آیۀ شریفۀ «إنّ مع‌‌العُصرِ یُسری» راه رهایی از سختی‌‌ها را در قالب حکایات و داستان‌‌های دینی و تاریخی آموزش می‌‌دهد. فرج بعد از شدت، علاوه بر اشتمال بر درون‌‌مایه‌‌ها‌‌ی اخلاقی و تعلیمی، دارای جنبه‌‌های ادبی و هنری به منظور تأثیرگذاری بیشتر در ذهن خواننده نیز است. یکی از جنبه‌‌های هنری و ادبی کتاب، بهره بردن نویسنده از ویژگی‌‌ها رمانتیکی و غنایی در داستان‌‌هاست که می‌‌توان این ویژگی‌‌ها را در درون برخی از حکایات و روایات‌‌های کتاب مشاهده نمود. تعمیم دادن عناصر رمانتیسم به کتاب‌‌هایی از این قبیل با توجه به این‌‌که در دوره‌‌های قبل از پیدایش این مکتب هستند، خارج از تسامح نیست و نمی‌‌توان آن‌‌ها را مطابق با ویژگی‌‌های رمانتیسم غرب که در قرن هجدهم پدید آمد، بررسی نمود؛ امّا ویژگی‌‌های رمانتیکی همچون: بیان آزادانۀ احساسات و عواطف انسانی، توصیف‌‌های مخیّل و هنری، قهرمان‌‌گرایی، فردیّت‌‌گرایی، عشق و مغازله را در معنای غالب آن، یعنی ویژگی‌های عاشقانه که در ادبیّات فارسی از آن به ادبیات غنایی تعبیر می‌شود، می‌‌توان در حکیات فرج بعد از شدت بررسی و تطبیق نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the reflection of romantic and lyric components and characteristics in "Faraj Ba'd Az Sheddat" (comfort after suffering) stories

نویسندگان [English]

  • mahtab otari 1
  • mohamad ali khazaneh dar loo 2
1 universiti of gulan
2 university of gulan
چکیده [English]

 
Faraj Ba'd Az Sheddat is one of the most valuable works of sixth century which includes ethical and religious issues such as: patience for adversities, trusting in god in resolving problems, self-sacrifice, humanitarian, and hope in achieving aspirations with trusting in god. As it comes from the title of the book it promise convenience and relief for people who find themselves in midst of adversity and hardship. In fact, the author, using the noble verse of "indeed hardship is followed by ease" teaches the way to get rid of hardships in form of religious and historical anecdotes and stories. Faraj Ba'd Az Sheddat, in addition to having ethical and educational themes, it also has literary and artistic aspects to influence the reader's mind more. One of the artistic literary aspects of the book is the author's use of romantic and lyric features in the stories which can be found in some of the anecdotes and narratives in the book. Extending the elements of romanticism to books like this book which belongs to preceding periods is not leniency and cannot be analyzed according to western romanticism which appears in eighteen century; but romantic features such as: freely expressing of human emotions and sentiments, artistic descriptions, heroism, individualism, love, love making in its predominant sense, means love feature which call lyric in Persian literature can be studied and adopted in Faraj Ba'd Az Sheddat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farraj Ba'de Sheddat
  • Dehestani Moayedi
  • Romanticism
  • Lyric stories
  • Love
1. بتلاب اکبرآبادی، محسن و خزانه‌‌دارلو، محمّدعلی.(1390). «نمودهای رمانتیسم در نفثه‌المصدور». متن‌شناسی ادب فارسی. شماره 11. صص: 60 ـ 47.
2. تسلیمی، علی.(1390). نقد ادبی (نظریه‌‌های ادبی و کاربرد آن‌‌ها در ادبیّات فارسی). چاپ دوم. تهران: نشر آمه.
3. تنوخی، داوود بن ابراهیم.(1383). فرج بعد از شدت. ترجمه حسین اسعد دهستانی. تهران: انتشارات امید مجد.
4. ثروت، منصور.(1385). آشنایی با مکتب‌‌های ادبی. تهران: انتشارات سخن.
5. جعفری جزی، مسعود.(1378). سیر رمانتیسم در اروپا. تهران: مرکز.
6. ــــــــــــــــــــــــــ .(1386). سیر رمانتیسم در ایران. تهران: مرکز.
7. حاکمی، اسماعیل.(1372). «نکاتی پیرامون کتاب فرج بعد از شدت». مجلۀ میراث جاویدان. شماره 1. صص: 94 ـ 92.
8. خاکپور، محمّد و اکرمی، میرجلیل.(1389). «رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر فارسی». کاوش نامه. شماره 21. صص: 248ـ 225.
9. سیدحسینی، رضا.(1376). مکتب‌‌های ادبی. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات نگاه.
10. فتوحی، محمود.(1385). بلاغت تصویر. تهران: انتشارات سخن.
11. فورست، لیلیان.(1375). رمانتیسم. ترجمه مسعود جعفری‌جزی. تهران: نشر مرکز.
12. کمالی‌‌بانیانی، مهدی‌رضا.(1389). «تلفیق رمانتیسم و سمبلیسم در ساختار‌های شعری نیما‌‌یوشیج». نیما و میراث نو (مجموعه مقاله‌‌های دومین همایش نیما‌‌شناسی).
13. مرتضویان، علی.(1386). رمانتیسم در اندیشه‌‌ی سیاسی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
14. نبی‌‌لو، علیرضا و فتحی نجف‌آبادی، هاجر.(1388). «تحلیل عناصر داستانی الفرج بعد الشده». پژوهش‌‌های ادب عرفانی (گوهر گویا). سال 3. شماره 4. صص: 132ـ 109.
15. نصرآزادانی، ناهید و محمّدی فشارکی، محسن.(1395). «تحلیل ساختاری داستان‌‌های غنایی ترجمه فرج بعد از شدت براساس دیدگاه‌‌های پراپ». متن‌شناسی ادب فارسی. شماره 29. صص: 92 ـ 71. 
CAPTCHA Image