نویسنده = حجت اله امیدعلی
بررسی توصیفی– تحلیلی نوآوری‌های وزنی فروغ فرخ‌زاد در تولدی دیگر

دوره 12، شماره 21، مهر 1401، صفحه 115-143

10.22091/jls.2022.8558.1430

عبدالرضا زند؛ محسن ذوالفقاری فرد؛ حسن حیدری؛ حجت اله امیدعلی


تحلیل زبان تصویر در غزل رمانتیک حسین منزوی

دوره 10، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 223-252

10.22091/jls.2020.6184.1276

زهرا طالبلو؛ محسن ذوالفقاری؛ حجت اله امیدعلی؛ زهرا رجبی