نوع مقاله : بلاغی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیارگروه زبان وادبیات فارسی، واحد زابل، دانشگاه آزاد اسلامی، زابل، ایران

3 دبیر آموزش و پرورش زابل و مدرس دانشگاه فرهنگیان

10.22091/jls.2022.8355.1410

چکیده

در سبک هندی، گروهی از شاعران هستند که در کاربرد تصاویر غریب و دور از ذهن افراط کرده‌اند. آنگونه که گاه مفهوم کلامشان به معمّا نزدیک می‌شود. از همین رو به شاعران طرز خیال مشهور شده‌اند. اسیر شهرستانی، یکی از پیروان این شیوه است که در برخی تذکره‌ها او را بانی این طرز دانسته‌اند. در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، تشبیه به عنوان پرکاربردترین عنصر تصویرساز در غزلیّات وی بررسی شده است. می‌توان گفت اسیر در استفاده از تشبیه رویکردهایی داشته که در ابهام و پیچیدگی کلام او تأثیرگذار بوده است. از جملة این رویکردها می‌توان به بهرة زیاد از عناصر انتزاعی، کاربرد مشبّه و مشبّه‌به با اضافات متعدد و تلفیق طرفین تشبیه با مراعات نظیر اشاره کرد. افزون بر این‌ها تراکم تشبیه در محور افقی شعر، در ایستایی و دیریابی مضامین کلام وی اثرگذار بوده است. از منظری دیگر بایدگفت خلق تشبیهات بدیع و تازه، در موارد بسیار زیادی موجب برجستگی و غرابت مفاهیم شعر اسیر شده است. هرچند در پاره‌ای موارد برخی لغزش هانی زبانی و بیانی هم در تشبیهات وی، مشاهده می‌شود.در سبک هندی، گروهی از شاعران هستند که در کاربرد تصاویر غریب و دور از ذهن افراط کرده‌اند. آنگونه که گاه مفهوم کلامشان به معمّا نزدیک می‌شود. از همین رو به شاعران طرز خیال مشهور شده‌اند. اسیر شهرستانی، یکی از پیروان این شیوه است که در برخی تذکره‌ها او را بانی این طرز دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ambiguous images in Asir Shahrestani poems

نویسندگان [English]

  • Mohammadamir mashhadi 1
  • hossein ettehadi 2
  • Mohammad Reza mashhadi 3

1 Professor Persian Language and Literature, University of Sistan and Baluchestan.

2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Zabol Branch, Islamic Azad University, Zabol, Iran

3 Zabul Education Teacher, Lecturer at Farhangian University.

چکیده [English]

In the Indian style, there is a group of poets who have overused the use of strange and far-fetched images. As sometimes the meaning of their poetry approaches mystery. That is why they have become famous as imaginative poets. Asir Shahrestani is one of the followers of this method, which in some memoirs has considered him the founder of this method. In this research, which has been done by descriptive-analytical method, simile has been studied as the most widely used illustrative element in his lyric poems. It can be said that Asir Shahrestani had approaches in using similes that have been effective in the ambiguity and complexity of his words. Among these approaches, we can mention the high use of abstract elements, the use of similar and similar with multiple additions, and the combination of both sides of the analogy with similar observations. In addition, the density of similes in the horizontal axis of the poem has been effective in stagnation and finding the themes of his words. From another point of view, it should be said that the creation of original and new similes has in many cases caused the concepts of his poetry to stand out and be ambiguous. However, in some cases, some slippage of language and expression is observed in his similes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asir Shahrestani
  • sonnet
  • Simile
  • Abstract elements
  • ambiguity
CAPTCHA Image