بررسی شخصیت های منظومه های حماسی بهمن نامه، کوش نامه، فرامرز نامه و گرشاسب نامه، بر اساس نظریات انسان شناسی کارل راجرز و آبراهام مزلو

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

چکیده

آبراهام مزلو از پایه گذاران روانشناسی انسان گرا، برای انسان کامل مورد نظر خود که از آن به فرد خود شکوفا تعبیر می کند، ویژگی هایی را عرضه می کند که طبق دیدگاه وی، در مورد بیشتر افراد موفّق مصداق دارد. در آثار حماسی به علّت نفس حماسه با شمار بالایی از افراد موفق روبه رو هستیم مخصوصا در بهمن نامه، کوش نامه، فرامرز نامه وگرشاسب نامه که عناصر اصلی ویژه ی افراد خودشکوفای مزلو در اندیشه ها، رفتار و گفتار آن ها قابل ارزیابی است.در این پژوهش به توصیف و تحلیل شخصیّت های بارز در آثار حماسی ذکر شده می پردازیم. در واقع در این پژوهش از شخصیّت های داستان های حماسی به عنوان الگوی ایرانی برای نظریّه ی مزلو و راجرز نام برده می شود. به نظر می رسد که نظریات اشاره شده فقط متعلق به سده ی بیستم میلادی نیست و حتی در قرن های دور هم کارایی و کاربرد داشته اند. خالق آثار مورد بررسی در ترسیم شخصیت های داستانی، به امورات و نیاز های آن ها همواره توجه داشته و شخصیت های اصلی داستان که به نوعی دارای نیروهای خارق العاده هم هستند؛ به آن اصل خود شکوفایی دست یافته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Exploring the characters of the epic poems Bahman name, Koush name, Faramarz name, Garshasb name Based on anthropological theories of Karl Rogers and Abraham Maslow"

نویسندگان [English]

  • reza ashrafzade 1
  • zahra abbasi 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University, Mashhad Branch
2 PhD student of Persian language and literature
چکیده [English]

Abraham Maslow is the founder of humanistic psychology For the perfect human being, from which he interprets his own personality Offers features Which, according to him, is most successful In epic works, we are faced with a large number of successful people due to the epic soul Especially in Bahman name, Koush name, Faramarz name and Gharshasb name The main elements of Maslow self-actualization In their thoughts, their behavior and speech can be evaluated. In this research, we describe and analyze the prominent characters in the epic works mentioned. In fact, in this research, the characters of epic tales are referred to as the Iranian model for the theory of Maslow and Rogers. It seems that the aforementioned theories do not belong to the twentieth century, and they have been effective even for centuries. The creator of the works examined in drawing narrative characters, their affairs and their needs have always been noted. And the main characters of the story, which somehow have extraordinary forces They have achieved that very principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abraham Maslow
  • Karl Rogers
  • Bahman name
  • Koush name
  • Faramarz name
  • Garshasb name
1. آیدنلو، سجاد.(1388). متون منظوم پهلوانی. چاپ دوم. تهران: سمت.
2. اسدی طوسی، علی نصر علی بن احمد.(1386). گرشاسپ‌‌نامه. به کوشش پرویز یغمایی. چاپ اول. تهران: پیک ایران.
3. اسلامی ندوشن، محمّدعلی.(1351). داستان داستان‌‌ها. چاپ اوّل. تهران: انجمن آثار ملّی.
4. اکبری مفاخر، صفدر. (1385). «روان گرشاسب». نشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی کرمان. شمارة 20. صص: 27-1.
5. ایرانشاه ابن ابی‌‌الخیر.(1370). بهمن‌‌نامه. ویراستۀ رحیم عفیفی. چاپ اول. تهران: علمی و فرهنگی.
6. ــــــــــــــــــ . (1377). کوش‌‌نامه. به کوشش جلال متینی. چاپ اول. تهران: علمی.
7. براهنی، رضا. (1362). قصّه نویسی. چاپ اوّل. تهران: سازمان انتشارات اشرفی.
8. برونو، فرانک. (1370). فرهنگتوصیفی روان‌شناسی. ترجمة فرزانه طاهری و مهشید یاسایی. تهران: طرح نو.
9. پارسا، حسن.(1388). انگیزش و هیجان. چاپ دهم. تهران: دانشگاه پیام نور.
10. خالقی مطلق، جلال.(1386). طبع انتقادی شاهنامه فردوسی. چاپ اوّل. نیویورک. نشر اورینت اسکریپت
11. خطیبی، ابوالفضل.(1394). «نقد وبررسی متن انتقادی فرامرزنامۀ کوچک». فصلنامه نقد کتاب میراث. سال دوم. شمارۀ 5. بهار 1394. صص: 58-19.
12. دقیقیان، شیرین‌‌دخت. (1371). منشأ شخصیّت در ادبیات داستانی. چاپ اول. تهران: نویسنده.
13. راجرز، کارل.(1382). مشاوره و روان‌‌درمانی مراجع محوری. ترجمۀ سید‌‌عبدالله احمدی قلعه. تهران: فرا روان.
14. راس، آلن.(1373). روان‌شناسی شخصیّت. ترجمۀ سیاوش جمال‌فر. چاپ اوّل. تهران: بعثت.
15. رزمجو، حسین.(1381).  قلمرو ادبیات حماسی ایران. جلد1. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
16. سرمدی، مجید. (1382). فرامرزنامه. چاپ اول. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
17. شفیعی‌‌کدکنی، محمّدرضا.(1383). صورخیال در شعر فارسی. چاپ نهم. تهران: آگه.
18. ــــــــــــــــــ . و شولتز، سیدنی الن.(1377). نظریه‌‌های شخصیّت. ترجمۀ یحیی سید محمّدی. چاپ اول. تهران: فراروان.
19. شولتز، دوآن.(1369). روان‌‌شناسی کمال. ترجمۀ گیتی خوشدل. چاپ پنجم. تهران: نشر نو.
20. ــــــــــــــــــ . (1383). نظریه‌‌های شخصیّت. ترجمه: یوسف کریمی و همکاران. چاپ چهارم. تهران: نشر ارسباران.
21. صفا، ذبیح‌الله.(1384). حماسه‌سرایی در ایران. چاپ هفتم. تهران: امیرکبیر.
22. عبداللهیان، حمید.(1380). «شیوه‌‌های شخصیّت‌‌پردازی». مجلّۀ ادبیات داستانی. شمارۀ 54. صص: 70ـ62.
23. کریمی، یوسف.(1378). روان‌شناسی شخصیّت. چاپ پنجم. تهران: نشر ویرایش.
24. مزلو، آبراهام اچ. (1372). انگیزش و شخصیّت. ترجمۀ احمد رضوانی. چاپ سوم. تهران: آستان قدس رضوی.
25. میرصادقی، جمال.(1385). عناصر داستان. چاپ پنجم. تهران: سخن.
26. هربرت، آل پتری.(1382). «آبراهام مزلو و خودشکوفایی». ترجمه جمشید مطهری. نشریۀ ادیان و عرفان. شماره 69. صص: 100- 94.
27. یونسی، ابراهیم. (1383). هنر داستان‌‌نویسی. چاپ اوّل. تهران: نگاه.
CAPTCHA Image