دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

دستوری

بررسی فعل ساده و مرکب (مطالعه موردی مجالس سبعه مولوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22091/jls.2023.8969.1465

محمد فولادی