دستوری
بررسی فعل ساده و مرکب (مطالعه موردی مجالس سبعه مولوی)

محمد فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

https://doi.org/10.22091/jls.2023.8969.1465

چکیده
  مجالس سبعه یکی از آثار مهم جلال‌الدین مولوی است که از هفت خطابه یا هفت مجلس وعظ فراهم آمده است.این گونه نثر که نثر خطابی نامیده می‌شود و عالی‌ترین اندیشه‌ها را به وسیله ساده ترین اشکال منطقی القا می کند، به وسیله بزرگانی مانند خواجه عبداله انصاری، ابوسعید،ابوالفتح شهرستانی،روزبهان بقلی،بهاءولد، مولوی، شمس تبریز و نیز سعدی در مجالس ...  بیشتر