انعکاس جنس دوم در صدا و تصویر قهرمان‌های آثار داستانی نویسندگان زن

سودابه مهرآقا؛ محمدرضا موحدی

دوره 9، شماره 16 ، اسفند 1398، ، صفحه 337-367

https://doi.org/10.22091/jls.2019.3787.1167

چکیده
  باور ناخودآگاه پدر سالار، بر آن است که آثار و میراث‌های ادبی بشر، مخلوق مردان و البته به وسیلۀ مردان نگاشته شده‌؛ در نتیجه بخش عمدۀ این ادبیّات به طور معمول متمرکز به قهرمانان مرد خواهد بود. در این ادبیّات جنسیت محور، زنان یا نقشی ندارند و یا در حاشیۀ زندگی قهرمانان تعریف می‌شوند؛ در نتیجه با توجه به اینکه ادبیّات (به ویژه ادب داستانی) ...  بیشتر