نویسنده = �������������� ����������
مرصاد العباد؛ کهنه‌گرایی در زبان و شعریّت در آهنگ

دوره 11، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 277-306

10.22091/jls.2021.6294.1285

جواد خلیلی؛ یعقوب نوروزی


تأثیر حافظ بر ذهن و زبان شفیعی‌کدکنی

دوره 9، شماره 15، خرداد 1398، صفحه 315-345

10.22091/jls.2019.3487.1153

یعقوب نوروزی؛ سیف الدین آب برین