نویسنده = خدابخش اسداللهی
بررسی فراهنجاری اشتقاقی در اشعار طالب آملی

دوره 10، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 41-61

10.22091/jls.2021.6366.1293

خدابخش اسداللهی؛ ولی علی منش؛ زهرا فتحی


بررسی موسیقی بیرونی و کناری اشعار صباحی بیدگلی

دوره 9، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 39-68

10.22091/jls.2020.4556.1197

خدابخش اسداللهی؛ رحیم سلامت آذر


بررسی چند حکایت‌‌ از گلستان بر اساس نظریۀ زمانی ژنت

دوره 7، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 9-38

10.22091/jls.2018.2560.1121

خدابخش اسداللهی؛ فرناز شاه محمدی


سبک‌شناسی طنز حافظ

دوره 6، شماره 9، خرداد 1395، صفحه 9-27

10.22091/jls.2016.986

خدابخش اسداللهی؛ اعظم لطفی