روان شناسی شخصیت زیدری نسوی بر مبنای ابعاد درونگرایی و برونگرایی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه گیلان

2 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده

روان‌شناسی شخصیت مؤلفان آثار ادبی از زیرشاخه‌های دانش نوبنیان روان‌شناسی ادبیات است. این رویکرد پژوهشی تأثیر صفات شخصیتی نویسنده در شکل‌گیری ساختار درونی و بعد زیبایی‌شناختی اثر ادبی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نفثه المصدور زیدری از منابع ارزشمند جهت بررسی از این منظر به شمار می‌رود. زیدری با خود افشایی و حضور ملموس در اثرش، امکان چنین جستاری را به دست محقق می‌دهد. در مقاله حاضر، شخصیت زیدری بر اساس نظریات دو روان‌شناس مشهور، یونگ و هالند، از بعد درونگرایی و برونگرایی مورد واکاوی قرار گرفته و ابعاد فرعی شخصیتی برونگرای اجتماعی، هنری، جست‌وجوگر، احساسی و شهودی و درونگرای حسی در شخصیت وی بازشناخته شد. همچنین تأثیر این صفات در ساختار درونی، بیرونی و بعد زیبایی شناختی اثر نیز بررسی گردید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که زیدری از شخصیتی متعادل با تمایل بسیار به برونگرایی برخوردار بوده‌است. تیپ های شخصیتی برونگرای احساسی، برونگرای شهودی، برونگرای هنری، جست وجوگر، اجتماعی و درونگرای حسی در شخصیت او وجود دارد و در خلق اثرش تآثیر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality Psychology of Zeidari Nasavi Based on Introversion and Extraversion Aspects

چکیده [English]

Personality psychology of literary authors is a branch of the emerging knowledge called literature psychology. This research approach investigates the impact of personality traits of authors on forming the inner structure and aesthetic aspect of literature. Nafsat al-Masdur is one of the valuable sources for exploration in this regard. With self-revelation and tangible presence in his works, Zeidari provides the opportunity for the researcher to meet his ends. The present article attempts to explore the personality of Zeidari based on the ideas of two well-known psychologists, Jung and Halland, regarding introversion and extraversion and it also aims to study social, artistic, adventurous, emotional, and intuitive extroverted aspects, and also the emotional introverted aspect in his character. This research delves into the impact of these personality traits on the inner and outer structure and also the aesthetic aspect of literary work. The results of the research study show that Zeidari has had a balanced personality highly inclined to extraversion. His personality types include emotionally extroverted, intuitively extroverted, artistically introverted, adventurous, social, and emotionally introverted which have affected his works. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality psychology
  • extraversion and introversion
  • personality types
  • Zeidari
  • Nafsat al-Masdur
کتابنامه
1. احمدی، علی اصغر. (1380). شخصیت، رفتارها و گفتارها. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. 266، 21-40.
2. بتلاب اکبرآبادی، محسن و خزانه دارلو، محمدعلی (1390). نمودهای رمانتیسم در نفثه المصدور.  پژوهش های زبان و ادبیات فارسی. 3 (3)، 47-60.
3. برونو، فرانک. (1373). فرهنگ توصیفی اصطلاحات روان شناسی (ترجمه فرزانه طاهری و مهشید یاسایی). تهران: طرح نو .
4. بهنامفر، محمد و طلایی، زینب. (1393). تحلیل روان شناختی خودستایی های خاقانی بر مبنای دیدگاه کارن هورنای، پزوهش نامه ادب غنایی. 12 (22) ، 62-92.
5. پارسا، سید احمد و مرادی، اقبال (1392). تیپ شناسی شخصیت های داستانی صادق هدایت با تاکید بر طبقه بندی اینه گرام. مطالعات داستانی. 1 (3)، 5-22.
6. جعفری، طیبه. (1389). تحلیل سندبادنامه از دیدگاه روان شناسی یونگ. ادب پژوهی. 12،  103-118.
7. حجازی، بهجت السادات. (1387). روان شناسی شخصیت در تاریخ بیهقی. فصلنامه علمی پژوهشی کاوش نامه. 9 (16).
8. خسرو بیگی، هوشنگ. (1385). تاریخ نگاران : شهاب الدین محمد نسوی و سیرت او. کتاب ماه: تاریخ و جغرافیا، 104-106.
9. دهقان، علی و قاسمی، سهیلا. (1391). نقد روان شناختی آثار فروغ فرخزاد براساس مبانی روانکاوی فروید و آدلر. زبان و ادب فارسی. 4 (12).
10. ذاکری کیش، امید و طغیانی، اسحاق و نوریان، سید مهدی. (1393). تحلیل ساختاری زبان غنایی نفثه المصدور. جستارهای زبانی. 5 (2)، 111-138.
11. رضایی، محمدهادی و قشقایی، سعید (1388). تحلیل روانکاوانه شخصیت گردآفرید، ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی. 5 (14)، 99-128.
12. زیدری، محمد. (1381).  نفثه المصدور (تصحیح وحید دستگردی). تهران: توس.
13. خلیلی، فهیمه. (1384). تحلیل روان شناختی شخصیت های بوف کور. پژوهش زبان‌های خارجی. 25، 63-80.
14. سیاسی، علی اکبر. (1374). نظریه های شخصیت یا مکاتب روان شناسی. تهران: دانشگاه تهران.
15. شاملو، سعید. (1382). مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت (چاپ هشتم). تهران: رشد .
16. شفیع آبادی، عبدا ... و ناصری، غلامرضا. (1389). نظریه های مشاوره و  روان درمانی (چ12). تهران: مرکز نشر دانشگاهی .
17. شنبه‌‌ای، رقیه. (1389). شخصیت و نظریه‌‌های شخصیت‌‌پردازی سعدی در گلستان. پژوهش‌‌نامة فرهنگ و ادب.  6  (10)، 321-343.
18. شولتز، دوان پی و شولتز، سیدنی آلن. (1383). نظریه‌‌های شخصیت (چ 4)، (ترجمه یوسف کریمی و فرهاد جمهری). تهران: ارسباران.
19. صادقی، مریم. (1391). تحلیل شخصیت رستم در نبرد با سهراب.  مطالعات نقد ادبی. 27، 11-40.
20. صنعتی، محمد. (1384). تحلیل‌‌های روان شناختی در هنر و ادبیات ( چ3). تهران: مرکز.
21. طحان، احمد(1387). نقد و بررسی زیبایی شناختی نفثه‌‌المصدور. پژوهش‌‌های ادبی. 5 (19)، 89-116.
22. عباسی، حجت الله. (1386). شخصیت و شخصیت پردازی در حدیقه سنایی. رشد آموزش زبان و ادب فارسی. 20 (3)، 18-22.
23. علایی، مشیت. (1380). ادبیات و روان شناسی. کتاب ماه ادبیات و فلسفه.
24. فاضل، احمد. (1388). درآمدی بر سخن آرایی و ظرافت های معنایی در نفثه المصدور . پژوهش نامه زبان و ادبیات فارسی. 1 (3) .
25. فدایی، فربد. (1381). یونگ و روان شناسی تحلیلی او، تهران: دانژه .
26. قوام، ابوالقاسم و قبول، احسان. (1386). بررسی عقده حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی، ادب پژوهی. 1 ، 49-68.
27. مرادی، مهران. (1385). توصیف روان شناختی شخصیت بیهقی بر مبنای متن تاریخ بیهقی، حافظ، 30.
28. واحد دوست، مهوش. (1376). نگاهی گذرا به منظومه های نظامی گنجوی از دیدگاه روان شناسی، گلچرخ. 17. 
29. یاکوبسن، رومن. (1381). قطب های استعاری و مجازی در  زبان (چ2). ( ترجمه مریم خزران). تهران: نی.
30. یزدان پناه، سپیده. (1386). نقد روان شناختی شخصیت ضحاک در شاهنامه. پژوهشنامه ادب حماسی. 3 (5). 167-185.
CAPTCHA Image