نوع مقاله : دستوری

نویسنده

استادیار گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان(آزفا)- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

10.22091/jls.2023.8778.1447

چکیده

جامی بهارستان را متناسب با ویژگی‌های موجود در گلستان سعدی تالیف نموده است. این موضوع در یک نگاه کلی نیز قابل مشاهده است. با وجود گرایش بیشتر هر دو اثر در کاربرد قطب«انتخاب» به جای «ترکیب»(صفوی، 1390: 198)، این مساله پیش می‌آید که دو اثر که به لحاظ سبکی نزدیک به هم هستند، به لحاظ زبانی از چه ویژگی‌هایی برخوردارند و چه شباهت‌ها یا تفاوت‌های زبانی بین آن دو وجود دارد. در این پژوهش سازه گروه اسمی به عنوان یکی از سازه‌های مهم زبان در پیکره‌ای برگرفته از نمونه‌هایی از گلستان و بهارستان به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که فراوانی گروه های اسمی گلستان بیشتر از بهارستان است. همچنین فراوانی و فراوانی نسبی گروه‌های اسمی بدون وابسته در گلستان بیشتر از بهارستان است. بررسی وابسته‌های هسته در گروه‌های اسمی دو اثر نشان از آن دارد که ساخت «هسته+اسم»، «هسته+صفت بیانی» و «هسته+گروه اسمی» ساخت‌های غالب گروه‌های اسمی تک‌وابسته و «بند موصولی» به عنوان وابسته پسین غالب گروه‌های اسمی دو‌وابسته گلستان و بهارستان است. از سوی دیگر، ساخت‌های «سور+هسته»، «هسته+اسم»، «هسته+صفت بیانی» و «هسته+گروه اسمی» ساخت‌های غالب گروه‌های اسمی تک‌وابسته گلستان و ساخت‌های«صفت مبهم+هسته»،«هسته+اسم»، «هسته+صفت بیانی»، «هسته+بند موصولی»، «هسته+گروه اسمی» و «هسته+گ.ح.ا.» ساخت‌های غالب گروه‌های اسمی تک‌وابسته بهارستان هستند. به نظر می‌رسد ساخت سازه‌ای گروه اسمی می‌تواند به عنوان ابزاری نحوی برای شناسایی دقیق‌تر شباهت‌ها و تفاوت‌های آثار گوناگون ادبی استفاده شود و با طرح فرضیه‌هایی به نمایان شدن ویژگی‌های سبکی فردی و اجتماعی در آثار ادبی کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural of Noun Group in Golestan and Baharestan: Use of Syntax in Literary Stylistics

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Mirzaei Hesarian

assistant professor of department of Teaching Persian to Foreigners-Imam Khomeini International University(IKIU)

چکیده [English]

Jami has composed Baharestan according to the characteristics of Golestan. Despite the greater tendency of both works to use the pole of "selection" instead of "combination" (Safavi, 1390: 198), the problem arises that two works that are close to each other in terms of style, what characteristics do they have in terms of language and What are the linguistic similarities or differences between the two. In this research, the structure of the nominal group (NP) as one of the important structures of the language in a corpus taken from examples from Golestan and Baharestan has been investigated in a descriptive-analytical way. The findings of the research show that the frequency of NPs in Golestan is more than in Baharestan. Also, the frequency and relative frequency of NPS without dependents is more in Golestan than in Baharestan. Examining dependents in NPs shows two results that the constructions "head+noun", "head+adjective" and "head+noun group" are the dominant constructions of single dependent NPs and "relative clause" is as the dominant posterior dependent of NPs in Golestan and Baharestan. On the other hand, the constructions " quantifier + head", "head+ noun", "head + adjective" and "head + noun group" are the dominant constructions of single dependent NPs in Golestan and the constructions of "indefinite adjective + head", "head + noun" , "head + adjective", "head + relative clause", "head + NP" and "head + prepositional group." The dominant constructions are single dependent Nps of Baharestan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stylistics
  • Golestan
  • Baharestan
  • Structural Construction
  • Nominal Group
CAPTCHA Image