بررسی تطبیقی اصولِ شعرِ کودک در ترجمۀ‌ منظوم کودکانۀ ده سورۀ کوتاه قرآن کریم

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد لاهیجان

چکیده

خداشناسی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های فکری کودکان است. این شناخت، به زندگی کودک جهت داده و درک معنای حیات را برای وی آسان می‌سازد. آشناسازی کودکان با قرآن و معارف قرآنی، از را‌ه‌های سنجیده و مناسبِ معرفت آموزی کودکان است. در این راه تعامل معنوی با کودک از طریق ادبیّات و هنر کودکان و توجه به عنصر زیبایی‌شناسی به‌عنوان یک عنصر اساسی در تربیت دینی آنان می‌تواند بر میزان درک و شناخت کودکان و انتقال بهتر مفاهیم دینی و قرآنی تأثیرگذارتر عمل نماید. به همین منظور در تحقیق حاضر ده سورۀ کوتاه و منظوم قرآن برای کودکان از دو جنبۀ «ساخت شعر کودک» و «ترجمۀ درست آیات» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌است. هدف آن است که میزان درستی و کیفیت این اشعار به لحاظ روساخت و محتوایِ معرفتی آنها نشان داده شود و محاسن و معایب کار آشکار گردد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تا رسیدن به نمونه‌های بی‌نقص، کامل و دقیق‌تر این نوع از اشعار کودکانه، فاصله فراوانی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the Principles of Children’s Poetry in the Childish Poetic Translation of Ten Short Chapters in the Noble Quran

نویسندگان [English]

  • Nasrin Karimpour 1
  • Fatemeh Akhtaranfar 2
1 .
2 .
چکیده [English]

Theism is one of the most fundamental intellectual concerns for children. This cognition gives direction to the child’s life and facilitates the way by which he/she understands the meaning of life. Making children familiar with the Quran and Quranic studies is a deliberate and appropriate way to teach insight to the them. Spiritual interaction with the children through literature and art and paying attention to the aesthetic elements as a basic rule in their religious training can affect their understanding and lead to a better conveyance of religious and Quranic concepts to them. For this aim, the present study analyses ten short and poetic chapters in the Quran for children in terms of “children’s poetry structure” and “appropriate translation of the verses”. The purpose of this article is to show the level of appropriateness and quality of these poems in terms of from and content and to reveal their pros and cons. The results of the research show that there is still a long way to reach flawless, perfect, and accurate samples of such Children’s Poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran
  • Poetic Translation
  • Children’s Poetry
  • Short Surah (Chapter)
 
1. امین، سیدحسن. (1382). «ترجمه‌های منظوم فارسی قرآن». مجموعه مقالات نشریه داخلی زبان و ادبیات فارسی. شمارۀ 55. صص: 45-23.
2. پروینی، خلیل و اکبری‌زاده، فاطمه. (1392). «آسیب‌شناسی زبان‌شناختی ترجمه‌های قرآن». پژوهش دینی. شمارۀ 26. صص: 22-1.
3. تک‌تبار، حسین؛ ناصری، مهدی و مقیاسی، حسن. (1395). «نقد و بررسی قرآن کریم ترجمه دهم هجری». مطالعات ترجمه قرآن و حدیث. دورۀ 3. شمارۀ 6. صص: 25- 1.
4. جلالی، مریم. (1389). «اوزان عروضی در شعر کودک». کتاب ماه ادبیّات کودک و نوجوان. شماره 159. صص: 82-79.
5. جلیلیان، حمید؛ غضنفری، مریم و شیخی، زهرا. (1392). «واکاوی اصول علمی ترجمه و تأثیر آن در ترجمه‌های قرآن».  پژوهش دینی. شمارۀ 26. صص: 24-1.
6. جواهری، محمّدحسن. (1383). «پژوهشی در اصول و مبانی و فرآیند ترجمه قرآن». پژوهش حوزه. سال 5. شمارۀ 20 و 19. صص:  73-48.
7. جوهری نیشابوری، اسماعیل. (1404). صحاح اللغه. تحقیق عبدالغفور عطار. لبنان. بیروت: دارالعلم للملایین.
8. حق‌شناس، علی‌محمّد و عطاری، لطیف. (1386). «نشانه‌شناسی شعر». مجلّۀ ادبیّات دانشگاه تهران. دورۀ 58. شمارۀ 3. صص: 45-19.
9. ذوالفقاری، حسن. (1394). «کاربرد ویژگی‌های دو بیتی در بومی سروده‌های ایرانی». ادب پژوهی. شمارۀ 32. صص: 95-63.
10. رضایی‌اصفهانی، محمّدعلی. (1384) «مفهوم‌شناسی، ضوابط و قواعد ترجمه قرآن». پژوهش‌های قرآن. شمارۀ 43 و 42. صص: 135-120.
11. زارع، آفرین و کوثری، فاطمه. (1393). «نارسایی‌های ترجمۀ منظوم قرآن». مطالعات ترجمه قرآن و حدیث. دورۀ 1. شمارۀ 2. صص: 106-83.
12. زارع، وحیده. (1383). «مفاهیم تربیتی اسلام از دیدگاه قرآن در ادبیات کودک و نوجوان». روان‌شناسی و علوم تربیتی. سال 33. شماره 1. صص: 225-201.
13. زبیدی، محمّدبن محمّد. (1965). تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دارالهدایه.
14. زمانی، محمّدحسن. (1376). «نگاه و نقدی بر ترجمه‌های آهنگین و منظوم قرآن». ترجمان وحی. سال 4. شمارۀ 2. صص: 62-32.
15. سرخسی. (1989). المبسوط. جلد اول. لبنان: بیروت.
16. سلاجقه، پروین. (1387). از این باغ شرقی: نظریه‌های نقد شعر کودک و نوجوان. چاپ دوم. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
17. سیدقطب. (1384). فی ظلال القرآن. ترجمۀ مصطفی خرمدل. جلد 4. چاپ اول. تهران: احسان.
18. شریف‌نسب، مریم. (1381). «زبان و تصویرآفرینی در شعر کودک و نوجوان». پژوهشنامۀ ادبیّات کودک و نوجوان. شمارۀ 30. صص: 90-78.
19. شعبانی، اسدالله. (1383). «جستاری پیرامون شعر کودک در ایران». شعر کودک. شمارۀ 6. صص: 142-125.
20. شکرانی، رضا. (1380). «درآمدی بر تحلیل ساخت‌های نحوی قرآن و ترجمۀ‌ آن به زبان فارسی». مجلّه مقالات و بررسی‌ها. دفتر 69. صص: 29-13.
21. شهبازی، محمود و شیرازی، نرگس. (1392). «بازتاب لطایف و ظرافت‌های زبانی و ادبی قرآن در ترجمه». پژوهش‌های ادبی ـ قرآنی. سال 1. شماره 2. صص: 14-1.
22. صهبا، فروغ؛ عمران‌پور، محمّدرضا و اسکندری، علی. (1395). «بیان شاعرانه مضامین قرآن در شعر کودک». پژوهش‌های ادبی ـ قرآنی. سال 4. شماره 4. صص: 144-125.
23. عباس‌نژاد، محسن. (1385). مبانی و مقدمات رابطه قرآن و علوم روز. تهران: بی‌جا.
24. فضیلت، محمود. (1378). آهنگ شعر فارسی. چاپ اول تهران: سمت.
25. قلی‌زاده، حیدر. (1383). «نقش ساختار دستوری در ترجمه قرآن کریم». پژوهش‌های ادبی. شماره 3. صص: 102-83.
26. محرمی، رامین؛ اسداللهی، خدابخش؛ پورالخاص، شکرالله و فروغی‌رادف، پیام. (1395). «بررسی تأثیر مضامین قرآنی در اشعار کودکانه جعفر ابراهیمی». پژوهش‌های ادبی ـ قرآنی. سال 4. شماره 1. صص:  145-130.
27. محمود، مصطفی. (1979). القرآن محاوله لفهم عصری. بیروت: دارالعوده.
28. مدنی، داوود و خسرو شکیب، محمّد. (1382). «بررسی موضوع ترجمۀ قرآن کریم». زبان و ادبیّات عربی و قرآنی. دورۀ 2. شمارۀ 5. صص:  98-83 .
29. ــــــــــــــــــــ . (1388). «نشانه‌شناسی زبان در شعر کودک». ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد مشهد. شمارۀ 23. صص: 114-101.
30. ــــــــــــــــــــ .  و شکربیگی، نرگس. (1392). «واکاوی موسیقی و نظم آهنگ الفاظ قرآن‌‌کریم». پژوهش‌‌‌های ادبی ـ قرآنی. دورۀ 1. شمارۀ 1. صص: 52-33.
31. مؤمنی هزاوه، امیر. (1388). «بررسی مفهوم تأثیر قرآن بر شعر فارسی و اصطلاحات وابسته به آن». اندیشه‌های ادبی. سال 1. شمارۀ 1. صص: 43-25.
32. ناصری، مهدی؛ شیروی، مصطفی و توکلی، محمودرضا. (1393). «ترجمه‌های تحت ‌اللفظی معاصر قرآن کریم به زبان فارسی». مطالعات ترجمه قرآن و حدیث. دورۀ 1. شمارۀ 2. صص: 167-137.
33. واعظی، محمود. (1388). «نقد و ارزیابی ترجمه‌های انگلیسی قرآن کریم از سوره‌ مبارکه الانسان». پژوهش دینی. شمارۀ 18. صص: 163-133.
34. وحیدیان کامیار. (1370).حرف‌‌های تازه در ادب فارسی. اهواز: جهاد دانشگاهی.
35. وندر زندن، جیمز. (1383). روان‌شناسی رشد. ترجمه حمزه گنجی. چاپ ششم. تهران: بعثت.
36. Laughlin MC,B (1984). Second-language Acquisition in childhood, Hillsdale, New jersey: L.E.A. Publishers.
37. Jefferson, Ann (1989). Russian formalism in modern literary theory; A. 12. Jefferson & D.Robey(eds.) 2nd ed. London: Bastford Lth.
CAPTCHA Image