نگاهی سبک‌‌شناسانه به عناوین اشعار طاهره صفّارزاده

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر/ آموزش و پرورش شازند

2 دبیر/ آموزش و پرورش شهرستان خنداب

چکیده

طاهره صفّارزاده یکی از برجسته‌‌ترین شاعران معاصر است که در دهۀ پنجاه به اوج شکوفایی هنری رسید. وی با انتشار مجموعه شعرهای «طنین در دلتا»، «سدّ و بازوان» و «سفر پنجم» به سبک ویژۀ خود دست یافت. از صفّارزاده در حوزۀ شعر 238 عنوان شعر باقی مانده‌‌است که بررسی و تحلیل آن‌‌ها به منظور جریان‌‌شناسی دقیق شعر معاصر امری لازم می‌‌نماید. این مقاله با توجه به عنوان‌‌های شعری صفّارزاده در یازده مجموعه، به سبک‌‌شناسی عناوینِ شعری صفّارزاده در سه بُعد: «ساختاری»، «هنری» و «فکری» می‌‌پردازد. فرضیۀ ابتدایی پژوهش این است که بدون توجه به خواندنِ اشعار یک شاعر در مرحلۀ اول می‌‌توان مجموعه دستگاه فکری شاعر را کشف و بررسی کرد. در این مقاله بر اساس عنوان‌‌شناسی اشعار صفّارزاده، مشخص شد که میان عنوان و اندیشۀ حاکم بر اشعار ایشان، انسجام و پیوستگی قابل توجهی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Stylistic Look at the Poetic Titles of Tahereh Saffarzadeh.

نویسندگان [English]

  • Zahra Bashiri 1
  • Hasan Ghomi 2
1 .
2 .
چکیده [English]

Tahereh Saffarzadeh is one of the most prominent contemporary poets who achieved the highest artistic accomplishment in her 50s. By publishing the poetry books “Resonance in the Bay”, “The Dam and Arms”, and “The Fifth Journey”, she achieved her own special style. There are 238 poems remained from saffarzadeh, the analysis of which seems necessary to study the precise current of contemporary poetry. With regard to the poetic titles of Saffarzadeh in her 11 books, this study aims to analyze their stylistics in terms of “structural”, “artistic”, and “intellectual” aspects. The initial hypothesis of this research is that it is possible to delve into and analyze the intellectual framework of a poet without reading his/her poems in the first place. Based on the poetic titles of Saffarzadeh, it was revealed that there is unity and integrity between the titles and intellectual framework of her poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saffarzadeh
  • Stylistics
  • Poetic Titles
  • Form and Content
1. اکبری، منوچهر و خلیلی، احمد. (1389). «بررسی اشعار صفارزاده از دیدگاه فکری». فصلنامه سبک‌‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب). شماره 4. صص: 67-45.
2. برجس، آنتونی. (1377). «ادبیات چیست؟». ترجمه سید محمد حسینی جهان آبادی. ادبیات داستانی. شماره 48. صص: 15-10.
3. دهرامی، مهدی. (1394). «بررسی چگونگی نام‌‌گذاری عنوان شعر در ادبیات سنّتی و معاصر و کارکردهای زیباشناختی آن». مجله شعر پژوهی (بوستان ادب). شماره سوم، پیاپی 25. صص: 37-19.
4. شفیعی‌‌کدکنی، محمّدرضا. (1386). زمینۀ اجتماعی شعر فارسی. چاپ اول. تهران: اختران.
5. صادق‌‌زاده، محمود. (1389). «بررسی مهمترین عوامل تحول‌‌آفرین در شعر و اندیشه طاهره صفّارزاده». فصلنامه اندیشه‌‌های ادبی. شماره 5. صص: 108- 87.
6. صفّارزاده، طاهره. (1391). مجموعه اشعار. چاپ اول. تهران: پارس کتاب.
7. گرجی، مصطفی و میری، افسانه. (1388). «بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور». مجلۀ جستارهای ادبی. شماره 167. صص: 104-79.
8. محمدی، علی و قاسمی دورآبادی، طاهره. (1395). «بررسی و تحلیل عنوان کتاب‌‌ها و سروده های مهدی اخوان ثالث». مجلۀ ادب فارسی. شماره 17. صص: 92-77.
9. نیکوبخت، ناصر؛ بزرگ بیگدلی، سعید؛ قبادی، حسینعلی و سلمانی‌‌نژاد مهرآبادی، صغری.(1388). «بررسی کهن الگوی آب و درخت در شعر طاهره صفارزاده». پژوهش‌‌های ادبی. شماره 24. صص: 167-145.
10. یاحقی، محمّدجعفر. (1385). جویبار لحظه‌‌ها.  چاپ نهم. تهران: جامی.
11. Halliday, m. a. k. and mathiessen. (2004) an introduction to functional grammar. Landan: Arnold.
12. Fawler, roger. (1991) language in the news: discourse and ideology in the press. London: routldge.
CAPTCHA Image