نقش «دیگری‌‌سازی» در شکستِ مقاومت در برابر فرهنگ غربی در رمان «همه چیز فرو‌‌ می‌‌پاشد»

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه قم

چکیده

 دو مفهوم «دیگری» و «دیگری‌‌سازی» از مفاهیم پر بسامد در پژوهش‌‌های جدید در ادبیات پسا‌‌استعماری است. درونمایة اصلی رمانِ «همه چیز فرو‌‌می‌‌پاشد»، نوشتۀ چینوا آچبه، آسیب‌‌شناسیِ علل عدم موفقیتِ مقاومت فرهنگ بومی آفریقایی در برابر فرهنگ غربی است. هر چند بسیاری از منتقدین، در پرتو نظریة نقد پسا‌‌استعماری تلاش کرده‌‌اند جنبة ضد‌‌استعماری رمان و نقش غربی‌‌ها را در اضمحلال جامعة بومیِ آفریقایی برجسته کنند اما مقالة پیش‌‌رو بر آن است تا نشان دهد که آچبه با پر رنگ کردن نقش مخربِ «دیگری سازی» در درونِ خودِ جامعة سنتی آفریقایی، آن را از جمله علل مهم مقهور شدن فرهنگ آفریقایی در برابر فرهنگ استعماری غرب معرفی‌‌کند. اصلی‌‌ترین پایة نظریِ نوشتة حاضر، نظریات گایاتری اسپیوک (Spivak)، منتقد هندی‌‌تبار است. اسپیوک با نقد نظریات خودمحورانة نظریه‌‌پردازانِ پسااستعماری و فمینیسم غربی و همینطور با برجسته‌‌کردن مفهومِ  «به حاشیه رانده‌‌‌‌شدگان یا نیروهای جزء» (subaltern)، کمک می‌‌کند که بتوان آثار ادبی نویسندگان غیر غربی را با نگاه متناسب با این آثار بررسی کرد، نه صرفاً با رویکرد خودمحورانة غربی. مقالة حاضر با تکیه بر این نظریات تلاش خواهد کرد تا نشان دهد چگونه فرآیند دیگری‌‌سازی در درون یک جامعة آفریقایی با ایجاد تفرقه و شکاف در درون این جامعه فرصت مناسبی را در اختیار استعمارگران بیگانه قرار می‌‌دهد تا با نفوذ و تاثیرگذاری بر به حاشیه‌‌رانده‌‌شدگان ارکان فرهنگی و ساختار قدرت تا به طور کامل در اختیار بگیرند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

“Othering” as a Significant Element in Failure of Resistance against Western Culture in Things Fall Apart.

نویسنده [English]

  • Amirhossein Sadeghi
چکیده [English]

The present article attempts to show how Chinua Achebe in Things Fall Apart has made use of the notion of "Othering" from a new perspective. Many critics have focused on postcolonial criticism to suggest that Achebe's novel is a sharp criticism of the Western colonialism in Africa. However،the present article tries to suggest that Things Fall Apart is more concerned with the internal than external "Othering". Achebe has succinctly focused on the internal dynamics of the African local culture to reveal its weak points through which the Western culture infiltrated the traditional tribal structure. The Most important aspects of this internal Othering is portrayed in the African communities' of making special parts of the society as strangers and subaltern. The Western colonizers appropriate this particular quality of societal making of strangers to bypass the structure of local power and dominate the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Othering
  • Local Culture
  • Things Fall Apart
  • Achebe
  • Resistance
Achebe, C. (1975). Morning Yet on Creation Day. London: Heinemann.
Achebe, C. (1995). Things Fall Apart. London: Knopf Doubleday Publishing Group.
Ashcrift, B.; Gareth G. & Tiffin, H. (1998). Key Concepts in Postcolonial Studies. London: Routledge.
Hall, S. & Gay, P. (1996). Questions of Cultural Identity. London: Sage.
Loomba, A. (2005). Colonialism/Post-colonialism. New York: Routledge.
Mecleod, J. (2000). Beginning Post-colonialism. Manchester: MUP.
Spivak, G. (1987). In Other Worlds:Essays in Cultural Politics. Routledge: London.
Vaugha, M. (1991). Curing Their Ills: Colonial Power and African Illness. Cambridge and Stanford: Polity Press and Stanford University Press.
 
CAPTCHA Image